• Rregullore (ZKA) nr. 02/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës

    Shkarko
  • Rregullore (ZKA) nr. 01/2018 për marrëdhënie pune

    Shkarko
  • Kodi i Etikës së ZKA-së

    Shkarko
  • Udhëzues për Kontrollin e Cilësisë së Auditimeve të Rregullsisë

    Shkarko
  • Udhëzues i menaxhimit të cilësisë së Auditimit

    Shkarko
  • Udhëzues për Auditim të Performancës

    Shkarko
  • Udhëzimi administrativ nr. 1/2016 për zbatimin e të drejtave dhe përgjegjësive të Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe entiteteve të audituara

    Shkarko