• Rregullore (ZKA) nr. 02/2018 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës

  Shkarko
 • Rregullore (ZKA) nr. 01/2018 për marrëdhënie pune

  Shkarko
 • Kodi i Etikës së ZKA-së

  Shkarko
 • Udhëzues për Kontrollin e Cilësisë së Auditimeve të Rregullsisë

  Shkarko
 • Udhëzues i menaxhimit të cilësisë së Auditimit

  Shkarko
 • Udhëzues për Auditim të Performancës

  Shkarko
 • Udhëzimi administrativ nr. 1/2016 për zbatimin e të drejtave dhe përgjegjësive të Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe entiteteve të audituara

  Shkarko