Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2018

  Tregues të performancës për nivelin lokal qeverisës për vitin 2018

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Efektet e ndarjes së tenderëve në llote

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Procesi i menaxhimit të granteve dhe subvencioneve në sektorin e bujqësisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Zhvillimi i Kapaciteteve në Procesin e Bërjes së Politikave dhe Koordinimit

  Shkarko
 • 2019

  Prokurimet me procedurë të negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

  Shkarko
 • 2018

  Efikasiteti dhe efektiviteti i politikave qeveritare të punësimit

  Shkarko
 • 2018

  Lista esenciale e barnave

  Shkarko
 • 2018

  Menaxhimi i të hyrave vetanake në nivel komunal

  Shkarko
 • 2018

  Vlerësimi i Sistemeve të Teknologjisë Informative

  Shkarko
 • 2018

  Zbatimi i rekomandimeve për raportin “Përgjegjësia e monitorimit dhe menaxhimit në përdorimin e pajisjeve mjekësore. Rasti: Tomografia e Kompjuterizuar”

  Shkarko
 • 2018

  Efektiviteti i programeve të veçanta për banim

  Shkarko
 • 2018

  Tregues performance për nivelin lokal qeverisës për vitin 2017 – Dokument diskutimi

  Shkarko
 • 2018

  Menaxhimi financiar dhe kontrollet e borxheve publike për periudhën 2009-2017

  Shkarko
 • 2018

  Mekanizmat institucional për rregullimin ligjor, monitorimin dhe raportimin e cilësisë së ajrit

  Shkarko
 • 2018

  Vlera për para në prokurimet e centralizuara – Pjesa e parë

  Shkarko
 • 2018

  Menaxhimi dhe shfrytëzueshmëria e aplikacionit e-Pasuria

  Shkarko
 • 2018

  Efektiviteti i sistemit informativ të tatimit në pronë

  Shkarko
 • 2018

  Menaxhimi i marrëveshjeve tё bashkëfinancimit me donatorët dhe rezultatet e arritura

  Shkarko
 • 2017

  Efikasiteti dhe efektiviteti në implementimin e sistemit informativ unik të integruar shëndetësor

  Shkarko
 • 2017

  Efikasiteti i menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore

  Shkarko
Më shumë
Preloader