Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2018

  Lista esenciale e barnave

  Shkarko
 • 2018

  Menaxhimi i të hyrave vetanake në nivel komunal

  Shkarko
 • 2018

  Vlerësimi i Sistemeve të Teknologjisë Informative

  Shkarko
 • 2018

  Zbatimi i rekomandimeve për raportin “Përgjegjësia e monitorimit dhe menaxhimit në përdorimin e pajisjeve mjekësore. Rasti: Tomografia e Kompjuterizuar”

  Shkarko
 • 2018

  Efektiviteti i programeve të veçanta për banim

  Shkarko
 • 2018

  Tregues performance për nivelin lokal qeverisës për vitin 2017 – Dokument diskutimi

  Shkarko
 • 2018

  Mekanizmat institucional për rregullimin ligjor, monitorimin dhe raportimin e cilësisë së ajrit

  Shkarko
 • 2018

  Vlera për para në prokurimet e centralizuara – Pjesa e parë

  Shkarko
 • 2018

  Menaxhimi dhe shfrytëzueshmëria e aplikacionit e-Pasuria

  Shkarko
 • 2018

  Efektiviteti i sistemit informativ të tatimit në pronë

  Shkarko
 • 2018

  Menaxhimi i marrëveshjeve tё bashkëfinancimit me donatorët dhe rezultatet e arritura

  Shkarko
 • 2017

  Efikasiteti dhe efektiviteti në implementimin e sistemit informativ unik të integruar shëndetësor

  Shkarko
 • 2017

  Efikasiteti i menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore

  Shkarko
 • 2017

  Marrëveshjet për shërbimet e veçanta dhe kontratat e punës për detyra specifike

  Shkarko
 • 2017

  Procedurat dhe kontrollet në sistemin për menaxhimin e performancës komunale

  Shkarko
 • 2017

  Planifikimi për kontrata të ndërtimit

  Shkarko
 • 2017

  Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale nё ndёrmarrjet publike

  Shkarko
 • 2017

  Procesi i rishikimit të teksteve shkollore

  Shkarko
 • 2017

  Zbatimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik

  Shkarko
 • 2017

  Fondi Zhvillimor

  Shkarko
Më shumë
Preloader