Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Auditimet e Fundit

 • Këshilli Gjyqësor i Kosovës - 2016

  Shkarko
 • Universiteti i Prishtinës - 2016

  Shkarko
 • Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik - 2016

  Shkarko
 • Ministria e Administratës Publike - 2016

  Shkarko
 • Ministria e Drejtësisë - 2016

  Shkarko
 • Organi Shqyrtues i Prokurimit - 2016

  Shkarko
 • Zyra e Presidentit - 2016

  Shkarko
 • Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa - 2016

  Shkarko
 • Menaxhimi i procesit tё prokurimit pёr mirëmbajtjen e rrugёve - 2016

  Shkarko
 • Hekurudhat e Kosovës – ‘Trainkos –sh.a’ - 2016

  Shkarko
 • Kompania rajonale e mbeturinave ‘Pastërtia sh.a.’ - Ferizaj - 2016

  Shkarko
 • Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës - 2016

  Shkarko
 • Ngrohtorja e qytetit Gjakovës - 2016

  Shkarko
 • Projekti "Përkrahje për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë” - 2016

  Shkarko
 • Raporti Vjetor i Performancës së ZKA - 2016

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit