Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Auditimet e Fundit

 • Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale nё ndёrmarrjet publike - 2015

  Shkarko
 • Procesi i rishikimit të teksteve shkollore - 2015

  Shkarko
 • Zbatimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik - 2015

  Shkarko
 • Fondi Zhvillimor - 2015

  Shkarko
 • Administrimi i programit pёr trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike - 2015

  Shkarko
 • Fondi i Bashkuar për Sektorin e Arsimit - 2016 - 2015

  Shkarko
 • Qëndrueshmëria e masave kombëtare për mbrojtjen e mjedisit - 2015

  Shkarko
 • Raporti Vjetor i Performancës së ZKA - 2015 - 2015

  Shkarko
 • Siguria nё punё e punonjёsve nё sektorin e ndёrtimtarisё - 2015

  Shkarko
 • Raporti Vjetor i Auditimit - 2015

  Shkarko
 • Performanca financiare dhe shërbimet e ofruara në komuna në vitin 2015: Të dhëna krahasuese dhe tregues të performancës - Dokument diskutimi - 2015

  Shkarko
 • Implementimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik - 2015

  Shkarko
 • Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal - 2015

  Shkarko
 • Komuna e Vitisë - 2015

  Shkarko
 • Komuna e Kacanikut - 2015

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit