Stema
E Martë: 27.6.2017 prev next
 

Legjislacioni

 
 • Udhëzimi administrativ nr. 1/2016 për zbatimin e të drejtave dhe përgjegjësive të Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe entiteteve të audituara

  Shkarko
 • Ligji Nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës

  Shkarko
 • Raporti i Vlerësimit të PECK LPP/LFT

  Shkarko
 • Raporti i Vlerësimit të PECK kundër Korrupsionit

  Shkarko
 • Kushtetuta e Republikës së Kosovës

  Shkarko
 • Ligji për prokurimin publik në Republikën e Kosovës

  Shkarko
 • Ligji për menaxhimin e financave publike

  Shkarko
 • Ligji për qasje në dokumente publike

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit