Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Ndërmarrjet Publike - 2016

 
 • Hekurudhat e Kosovës – ‘Trainkos –sh.a’

  Shkarko
 • Kompania rajonale e mbeturinave ‘Pastërtia sh.a.’ - Ferizaj

  Shkarko
 • Kompania për menaxhimin e deponive të Kosovës

  Shkarko
 • Ngrohtorja e qytetit Gjakovës

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit