Stema
E Enjte: 29.6.2017 prev next
 

Raportet e Auditimit të Menaxhimit

 
 • Mbikqyrja e sistemit të mbeturinave dhe ofrimit të shërbimeve nga KRM Ekoregjioni-Prizren

  Shkarko
 • Procesi i Menaxhimit Financiar dhe Sistemet e Kontrollit të NP Infrakos

  Shkarko
 • Mbikqyrja e sistemit të mbeturinave dhe ofrimit të shërbimeve nga KRM Ambienti

  Shkarko
 • Mbikqyrja e sistemit të mbeturinave dhe ofrimit të shërbimeve nga KRM Çabrati

  Shkarko
 • Mbikqyrja e sistemit të mbeturinave dhe ofrimit të shërbimeve nga KRM Pastrimi

  Shkarko
 • Sistemi i Menaxhimit Financiar dhe Kontrolleve Menaxheriale në Agjensionin Kosovar për Produkte Medicinale

  Shkarko
 • Efektiviteti i Sistemit Standard të Integruar Qeveritar të Administratës Tatimore (SIGTAS)

  Shkarko
 • Menaxhimi i Prokurimit në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës

  Shkarko
 • Kontrolli i brendshëm dhe Menaxhimi Financiar në Agjencionin e Ushqiimit dhe Veterinarisë

  Shkarko
 • Menaxhimi i Prokurimit në Komunën e Shtimes

  Shkarko
 • Menaxhimi i Prokurimit në Komunën e Mitrovicës

  Shkarko
 • Menaxhimi Financiar dhe Kontrollet në Agjensionin e Pyjeve të Kosovës

  Shkarko
 • Menaxhimi i Licencave në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë

  Shkarko
 • Menaxhimi i Prokurimit të Projekteve Kapitale në Ministrinë e Infrastrukturës

  Shkarko
 • Menaxhimi i prokurimit në Policinë e Kosovës

  Shkarko
 • Analizimi i pengesave administrative në implementimin e Programit të DANIDA-s ‘Promovimi i punësimit përmes zhvillimit të biznesit dhe shkathtësive 2008-2012’

  Shkarko
 • Menaxhimi Financiar dhe Kontrollet në NQ Termokos

  Shkarko
 • Procesi i Menaxhimit Financiar dhe Sistemet e Kontrollit të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Mitrovica

  Shkarko
 • Përcjellja e rekomandimeve në NSH Trepça për vitin 2010

  Shkarko
 • Korporata Energjetike e Kosovës

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit