Stema
E Enjte: 29.6.2017 prev next
 

Raportet e Auditimit të Performancës

 
 • Menaxhimi i procesit tё prokurimit pёr mirëmbajtjen e rrugёve

  Shkarko
 • Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale nё ndёrmarrjet publike

  Shkarko
 • Procesi i rishikimit të teksteve shkollore

  Shkarko
 • Zbatimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik

  Shkarko
 • Fondi Zhvillimor

  Shkarko
 • Administrimi i programit pёr trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike

  Shkarko
 • Qëndrueshmëria e masave kombëtare për mbrojtjen e mjedisit

  Shkarko
 • Siguria nё punё e punonjёsve nё sektorin e ndёrtimtarisё

  Shkarko
 • Performanca financiare dhe shërbimet e ofruara në komuna në vitin 2015: Të dhëna krahasuese dhe tregues të performancës - Dokument diskutimi

  Shkarko
 • Implementimi i kontratës për sistemin e prokurimit elektronik

  Shkarko
 • Menaxhimi i procesit të pajisjes së nxënësve me tekste shkollore

  Shkarko
 • Implementimi i rekomandimeve për marrëveshjen e partneritetit publiko privat për ANP – Adem Jashari

  Shkarko
 • Grantet e bujqësisë në komunën e Fushë Kosovës

  Shkarko
 • Monitorimi i zotimeve të blerësve të ndërmarrjeve shoqërore të privatizuara me metodën e spin off special

  Shkarko
 • Qasja për personat me aftësi të kufizuara fizike

  Shkarko
 • Grantet e bujqësisë në komunën e Gjakovës

  Shkarko
 • Shpenzimet e derivateve në komunën e Malishevës

  Shkarko
 • Sistemi për efiçiencë të energjisë ka nevojë për tu fuqizuar

  Shkarko
 • Performanca financiare dhe shërbimi i ofruar në komuna në vitin 2014: Të dhëna krahasuese dhe indikatorë të performancës - Dokument diskutimi

  Shkarko
 • Grantet në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit