Stema
: 25.6.2017 prev next
 

Raportet e Auditimit të Performancës - 2016

 
  • Menaxhimi i procesit tё prokurimit pёr mirëmbajtjen e rrugёve

    Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit