Stema
E Martë: 27.6.2017 prev next
 

Standardet

 
 • Deklarata e Abu Dhabi INCOSAI XXII 2016

  Shkarko
 • Plani i zhvillimit korporativ 2015 – 2020

  Shkarko
 • Kodi i Etikës dhe Standardet e Audimit - INTOSAI

  Shkarko
 • Manuali i auditimit të Rregullsisë

  Shkarko
 • Rezoluta A/66/209 e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për pavarësinë e Institucioneve Supreme të Auditimit

  Shkarko
 • Udhëzues i menaxhimit të cilësisë së Auditimit

  Shkarko
 • Udhëzues për Auditim të Performancës

  Shkarko
 • Strategjia për zhvillim të përbashkët

  Shkarko
Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZKA

Auditimet e Fundit