Nazad na listu
27 новембра 2017

Efikasnost upravljanja Građanskim Predmetima u Osnovnim Sudovima

Nacionalna Kancelarija Revizije je objavila izveštaj Revizije performanse “Efikasnost Upravljanja Građanskim Predmetima u Osnovnim Sudovima”.

Ovom revizijom smo procenili proces upravljanja sudskim predmetima od strane Osnovnih sudova, kao i procenu rada Sudskog Saveta Kosova u praćenju napretka ovih sudova i uspostavljanju mehanizama za njihovo podršku u odgovarajućem upravljanju predmetima.

Proces upravljanja građanskim predmetima u Osnovnim sudovima nije efikasan, i ovaj izveštaj Revizije sadi dosta važnih informacija i od interesa za razmatranje, kako za revidirane subjekte, tako i za Skupštinu, građane i druge interesne grupe.

Nacionalna Kancelarija Revizije je identifikovala nepravilnosti i donela je zaključke preko kojih nastoji da iznese na videlo važna pitanja za  adresiranje.

Sudovi se i dalje suočavaju sa značajnim brojem starih predmeta i koji su i dalje nerešeni, a ukupan broj građanskih predmeta, osim da se ne smanjuje, je u stalnom porastu. Kao rezultat velikog broja građanskih predmeta po Osnovnim sudovima, građani su prinuđeni da čekaju duže periode za pregled i razmatranje predmeta. Istovremeno, činjenica da je trend predmeta koji ostaju nerešeni iz godine u godinu u stalnom porastu je itekako zabrinjavajuća, a ukoliko se ne preduzmu mere za poboljšanje ove situacije onda pravosuđe može ići ka kolapsu.

proces upravljanja građanskim predmetima je karakterisan brojnim nepravilnostima u svim njegovim fazama. Trenutne procedure koje su postavljene u Osnovnim sudovima za distribuciju građanskih predmeta sudijama nisu uniforma, a kod tri revidirana suda, svaka od važećih procedura se okarakterisana nepravilnostima. Ove nepravilnosti su evidentni od početne raspodele građanskih predmeta sudijama, kompletiranje spisa i preciziranje pritužbi, neadekvatno upravljanja nagomilanim materijalom od strane pravnih sekretara, stalno odlaganja ročišta, kašnjenja u obradi predmeta u Apelacionom sudu kao i visok stepen slučajeva koji se vraćaju na ponovno suđenje u osnovnim sudovima. Isto tako, bilo je nedostataka u kod samih praksi koje sudije  koriste za uravnotežavanje različitih vrsta građanskih predmeta koje uzimaju za razmatranje.

Sudski Savet Kosova se nije pokazao efikasnim u pravilnom praćenju napretka koji je postignut u sudovima. Sudski Savet Kosova je uspostavio generalne mehanizme koji ne pružaju dovoljnu podršku Osnovnim Sudovima u upravljanju predmetima. To znači da generalizovani mehanizmi koje je uspostavio Savet otežavaju praćenje napretka koje je Sud postigao u smanjenju broja sudskih predmeta i da to nisu odgovarajuća sredstva da adresiraju nepravilnosti sa kojima se susreću u upravljanju sudskim predmetima.

Sudska vlast se smatra trećom državnom vlašću. Prema ustavu, pravosuđe mora biti jedinstveno, nezavisno, pošteno, apolitično i nepristrasno i da obezbedi ravnopravan pristup građana sudovima. Evropska konvencija o ljudskim pravima jasno navodi da svaki pojedinac ima pravo da se njegovo/njezino pitanje bude razmotreno pravično, javno i u razumnom roku od strane nezavisnog i nepristrasnog suda ustanovljenog zakonom.

Stoga je Nacionalna Kancelarija Revizije izdala njene preporuke koje imaju za cilj da obezbede da nadležni organi, odnosno Osnovni Sudovi i Sudski Savet Kosova, primenjuju efektivne prakse koje su zasnovane na održivim mehanizmima upravljanja predmetima u Sudovima i da pruže odgovarajuće usluge građanima.

Ceo izveštaj možete pročitati na: www.zka-rks.org

Povezan