Nazad na listu
31 јануара 2018

Generalni revizor zahteva pažnju u povećanju nacionalnih mera za zaštitu životne sredine i kvaliteta vazduha

MbrojtjaMjedisit

S obzirom na sve veću zabrinutost javnosti i nedavne aktivnosti koje preduzimaju nadležne institucije, skrenemo pažnju javnosti i onima koji su zaduženi za odgovornost javnosti da je Nacionalni Kancelarija Revizije na kraju 2016 godine, objavila izveštaj Revizije o učinku  “Održivost nacionalnih mera za očuvanje životne sredine ”.

Predmet naše revizije je održivost efektivne primene mera koja su postavljene u dokumentu Nacionalnog Akcionog Plana za Životnu Sredinu i izazovi sprovođenja mera od strane Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja sa vodećom ulogom koju ona ima u odnosu na ciljeve koji su postavljeni u ovom planu. Glavna preporuka koja je data u ovom izveštaju a koja je trebala da se ispuni u roku od jedne godine, bila je: ‘Da se preispitaju mere koje su utvrđene Nacionalnim Akcionom Planu za Zaštitu Sredine na osnovu realne analize, uz utvrđenje realnih i ostvarivih ciljeva’.

U vezi sa ovim, Generalni Revizor, g. Besnik Osmani, poziva odgovorne institucije da sa prioritetom tretiraju preporuke koje proizilaze sa revizija koje se tiču zaštite životne sredine i kvaliteta vazduha kako bi se poboljšalo aktuelno stanje. Takođe ističe da je zabrinjavajuća činjenica da Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja kao glavni nosilac odgovornost, nije izradilo akcioni plan delovanja za adresiranje datih preporuka.  Ovo ukazuje na nedostatak institucionalne volje i odgovornosti da se na vreme adresiraju zabrinutosti u vezi sa životnom sredinom.

Procenjujući sigurnu životnu sredinu i njegovu zaštitu kao odlučujuće pitanje za zdravlje građana i ekonomski razvoj zemlje, Nacionalna Kancelarija Revizije je u prošlosti izvršila neke revizije učinka koja su pokrenula pitanja koja treba rešiti u cilju daljeg poboljšanja stanja. Trenutno je de zajedničke evropske revizije “Kvalitet Vazduha” kvaliteta vazduha koju je inicirao EUROSAI, koju vode Vrhovne Institucije Revizije Holandije i Poljske. Cilj ove revizije je procena mera koje su države članice preduzele da bi rešile problem zagađenja vazduha. Fokus će biti na pitanjima koja se odnose na zakonodavni, i institucionalni okvir kao i na praćenje, primenu i izveštavanje o stanju kvaliteta vazduha. Očekuje se da će uskoro objaviti Izveštaj Revizije o Kvalitetu Vazduha.

Povezan