Nazad na listu
06 фебруара 2018

Ne podnošenje akcionih planova za sprovođenje preporuka u izveštajima revizije performanse

LogoZyres

Zakon o Generalnom revizoru i Nacionalnoj Kancelariji Revizije Republike Kosovo, 05/L-055, obavezuje revidirane budžetske organizacije da podnesu  Nacionalnoj Kancelariji Revizije akcioni plan o tome kao će sprovesti preporuke koje su date u izveštaju revizije.

Nacionalna Kancelarija Revizije je na kraju 2017 godine, objavila četiri izveštaja revizije performanse na kojima su date preporuke koje su korisne za poboljšanje vladinih programa u oblasti lokalne samouprave, upravljanja ljudskim resursima, zdravstvu i u oblasti pravosuđa. Ipak, samo mali broj Budžetskih Organizacija je podnelo akcione planove za sprovođenje datih preporuka.

Generalni Revizor, Besnik Osmani skreće pažnju javnosti i onih koji su zaduženi sa odgovornošću, da neizvršavanje zakonskih obaveza, odnosno ne pripremanje akcionih planova za sprovođenje preporuka ukazuje na nedostatak volje i institucionalne odgovornosti u upravljanju vladinih aktivnosti/ programa na efikasan, efektivan  i ekonomičan način.

Budžetske organizacije koje još nisu ispunile zakonsku obavezu i još uvek nisu podnele akcione planove za sprovođenje preporuka koje su date u izveštajima revizije performanse, su sledeće:

Ministarstvo Javne Uprave, Ministarstvo Kulture Omladine i Sporta, Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Ministarstvo Poljoprivrede, Opštine Priština, Uroševac, Peć, Gnjilane i  Suva Reka za “Sporazume  o posebnim uslugama i ugovore o radu za posebne zadatke” koji je objavljen dana 15 Novembar 2017.

Opštine Peć, Uroševac, Mamuša, Obilić i Gračanica, za “Procedure i kontrole u sistemu za upravljanje opštinske performanse” objavljen dana 16 Novembar 2017.

Sudski Savet Kosova, Osnovni Sud u Prištini, Peć i Gnjilane, za “Efikasnost upravljanja građanskim predmetima u Osnovnim Sudovima” objavljen dana 22 Decembar 2017.

Ministarstvo Zdravstva, Ministarstvo Javne Uprave, Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Univerzitetska Bolnička i Klinička Služba Kosova, Nacionalni Institut za Javno Zdravlje za, “Efikasnost i efektivnost u primeni jedinstvenog integrisanog zdravstvenog informativnog sistema” objavljen dana 28 Decembar 2017.

 

Povezan