Nazad na listu
16 маја 2018

Stopa zagađenja vazduha na Kosovu, štetna po zdravlje građana

LogoZyres

Opasni parametri po ljudsko zdravlje kao što su čestice prašine PM10 i PM2.5, tokom 2016 i 2017 godine nisu mesecima izveštavani, a posebno tokom zimskih meseci kada ovi parametri dostižu maksimalne vrednosti. Bez obzira na manjkavo praćenje i izveštavanje, onda kada je izveštavano, zabeležena su alarmantna prekoračenja parametra PM10 koja su dostigla stopu prekoračenja i do 400%.

Čestice prašine su veoma opasne po ljudsko zdravlje jer su čestice sa veoma malim prečnikom i kao takve mogu da dopiru duboko u našim plućima i da pritom uzrokuju štetne efekte po naše zdravlje. Mogući efekti koji se mogu uzrokovati od ovih čestica su povećanja broja obolelih od bronhijalne astme, hroničnog bronhitisa, hroničnih bolesti pluća kod starijih osoba, povećanje broja kardio-vaskularnih i respiratornih bolesti, raka, skraćenje života kao i povećanje stope smrtnosti.

Izveštaj revizije performanse “Institucionalni mehanizmi za pravno uređenje, praćenje i izveštavanje o kvalitetu vazduha“ je našao  takav sistem praćenja i izveštavanja kojim upravlja Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja i njeni mehanizmi, ne pruža građanima Kosova realno stanje kvaliteta vazduha a posebno ne u realnom vremenu. Ovaj sistem čini opasnost da ne bude funkcionalan i bez podataka posebno u onim trenucima kada je zagađene vazduha u zemlji veoma teško  i da građani ne budu svesni i obavešteni u pravo vreme kako bi preduzeli odgovarajuće mere za sprečavanje ili izbegavanje izlaganja prema zagađivačima vazduha.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja takođe nije kompletiralo celu pravnu i fizičku infrastrukturu koja je potrebna za upravljanje stanjem kvaliteta vazduha i nije ažurirala celokupno postojeću pravnu infrastrukturu u skladu sa aktuelnim stanjem kvaliteta vazduha.

Besnik Osmani, Generalni Revizor Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova je u vezi sa ovim izveštajem istakao da: “Zagađenje vazduha na Kosovu je zabrinjavajuće za zdravlje građana, a još zabrinjavajuća je činjenica da građani nisu na vreme i pravilno obavešteni o ovoj problematici”.

Proces praćenja i izveštavanja podataka  je dodatno otežalo i ne-funkcionalno stanje, često premeštanje, bezbednost i oštećenja stanica koje vrše praćenje i izveštavanje podataka o kvalitetu vazduha.

Zastoji su evidentirani i na lokalnom nivou, a oni se tiču ne usvajanja lokalnih akcionih planova o životnoj sredini, ne izveštavanja o sprovođenju ovih planova kao i zbog ne obnavljanja ovih planova prilikom isteka njihovog roka.

Nacionalan Kancelarija Revizije je dala svoje preporuke koje imaju za cilj da obezbede da odgovorne institucije, odnosno Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Agencija za zaštitu životne sredine, Hidrometrološki Institut kao i Opštine, intenzifikuju njihove napore za stvaranje potpunog pravnog i fizičkog okvira kao i održivih i efikasnih mehanizama za praćenje i izveštavanje. Poboljšanje identifikovanih zastoja će pomoći u identifikovanju konkretnih mera za preduzimanje kako bi se poboljšalo stanje kvaliteta vazduha.

Povezan