Efektivna saradnja sa našim interesnim strankama je preduslov za kvalitetni razvoj naše saradnje sa interesnim strankama na oba nivoa, lokalnom i međunarodnom.

Saradnja sa Kosovskom Skupštinom, posebno sa Komisijom za Nagledanje Javnih Finansija je mehanizma za poboljšanje odgovornosti u vezi sa time kako je korišćeno I upravljano javnim novcem.

Osim toga, saradnja sa institucijama na lokalnom i centralnom nivou koje savetujemo, podržavamo i nad kojima obavljamo reviziju je integralni deo pristupa. Korišćeni pristup obezbeđuje zajednički pogled na činjenice i perspektivu fokusiran na kontinuirano povećanje dobrog upravljanja, u dizajniranju sistema, primenu procesa i mere ispravka. Tačne i precizne preporuke na našim izveštajima revizije su ključni elemenat toga.

Naš pristup u pravcu da budemo pro-aktivniji na jačanju Upravljanja Javnih Finansija zahteva dobru razvijenu saradnju, posebno sa Ministarstvom Finansija. Sa šire perspektive mi smo fokusirani na podršci razvoja promovisan od strane EU kao što je IPA i radićemo sa EU radi osiguranja da mi možemo podržati Vladu na adresiranju izazove upravljanja koje se nadovežu sa time.

Ojačana saradnja sa Istražnim Organima i Pravosudnih Organa je rezultiralo jasnim definisanjem uloga i pravovremenu razmenu informacija.

Mi prepoznajemo Odnose sa Medijima i Javnim Mnjenjem kao jednim od centralnih delova naših politika i strategija. Naša saradnja sa Ne Vladinim Organizacijama; Civilnim Društvom; profesionalnim udruženjima; privatnim kompanijama revizije, državnim provajderima obuke i donatorima neprekidno raste. Mi smatramo da, ukoliko nas javnost vidi kao transparentnim i poštenim kada pružamo informacije, nivo saradnje će se povećati još više kao što će se povećati nivo razumevanja fokusa, koristi i uticaja našeg rada.

Mi imamo jak fokus na profesionalni razvoj podržan kroz saradnju sa našim partnerima iz Vrhunskih Institucija Revizije Švedske, Engleske, Holandije, Estonije i Škotske.

Bilateralna saradnja odnosa se odlučno povećava. Saradnja sa Vrhovnom Institucijom Revizije Albanije se najviše razvila do sada.

Mi nismo uspeli da ostanemo član INTOSAI, pošto Kosovo još uvek nije član Ujedinjenih Nacija. Ipak, mi smo u stanju da učestvujemo na radnom nivou na različitim mrežama, konferencijama i seminarima regionalnog i Evropskog karaktera. Na ovim sastancima, mi razmenjujemo iskustva sa kolegama ostalih država.

Projekti

Saradnja sa Švedskom Državnom Kancelarijom Revizije

Zajedno sa Švedskom Državnom Kancelarijom Revizije (ŠDKR), mi smo potpisali Memorandum Razumevanja. Mi smo se dogovorili da imamo projekat saradnje koji će trajati najmanje do leta 2016 godine. Ovaj projekat ima za cilj razvoj kapaciteta KGR, posebno u performansi revizije, sa ciljem ispunjenja svog mandata. ŠDKR će takođe doprineti na drugim gledištima institucionalne održivosti. Raspored završetka ovog projekta dozvoljava fleksibilan pristup u vezi sa završetkom projekta bratimljenja.

Projekat bratimljenja

Evropska Unija, u cilju kontinuirane podrške KGR-u dodelila kratkoročni projekat bratimljenja radi daljnog podrška naše kancelarije. Opšti cilj ovog projekta je doprinos na poboljšanje javnih fondova na Kosovu kroz podrške, transparentnosti i odgovornosti u javnim institucijama.  Ovaj projekat bratimljenja je nastavak saradnje između KGR-a i Nacionalne Kancelarije Revizije Velike Britanije.