Adresa

Zyra Kombëtare e Auditimit

Lagjja Arbëria

Rr. Ahmet Krasniqi, 210

10000 Prishtina

Republika e Kosovës
Mesazhi juaj u dërgua!

 • Driada Thaçi

  Kabineti i Auditores së Përgjithshme

  +383606004 ext. 1200

 • Qëndresa Mulaj

  Departamenti për Komunikim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Qendresa.Mulaj@oagks.org

  +383606004 ext.1012

 • Shqipe Hetemi

  Qasja në dokumente zyrtare

  +383606004 ext. 1188

"Të dhënat personale dhe informatat tjera të ndjeshme të pranuara, Zyra Kombëtare e Auditimit i trajton në pajtim me Ligjin 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale."