Adresa

Zyra Kombëtare e Auditimit

Lagjja Arbëria

Rr. Ahmet Krasniqi, 210

10000 Prishtina

Republika e Kosovës
Mesazhi juaj u dërgua!

 • Driada Thaçi

  Kabineti i Auditores së Përgjithshme

  +383606004 ext. 1200

 • Qëndresa Mulaj

  Departamenti për Komunikim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Qendresa.Mulaj@oagks.org

  +383606004 ext.1012

 • Shqipe Hetemi

  Qasja në dokumente zyrtare

  +383606004 ext. 1188

Mbrojtja e Sinjalizuesve
Sinjalizues nënkupton çdo person i cili raporton ose shpalos informacione për një kërcënim ose cënim të interesit publik në kontekstin e marrëdhënies së vet të punës në sektorin publik ose privat. Zyra Kombëtare e Auditimit, bazuar në nenin 17 të Ligjit Nr.06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve ka të caktuar zyrtarin përgjegjës për sinjalizim:

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim në Zyrën Kombëtare të Auditimit,
Natyra Ahmeti,
E-mail: sinjalizimi.zka@oagks.org
Tel: +383606004 ext.1094
"Të dhënat personale dhe informatat tjera të ndjeshme të pranuara, Zyra Kombëtare e Auditimit i trajton në pajtim me Ligjin 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale."