• Rregullore (ZKA ) NR. 01/2023 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores (ZKA) NR. 01/2021

  Shkarko
 • Kodi i Etikës së ZKA-së

  Shkarko
 • Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit

  Shkarko
 • Udhëzime mbi planifikimin strategjik të auditimeve të performancës

  Shkarko
 • Udhëzues për Përcjelljen e Rekomandimeve të Auditimit të Performancës

  Shkarko
 • Doracaku i Auditimit Financiar dhe i Pajtueshmërisë

  Shkarko
 • Rregullore (ZKA) nr. 04/2021 për disiplinën dhe ankesat e personelit

  Shkarko
 • Rregullore (ZKA) Nr. 03/2021 për pranimin dhe karrierën

  Shkarko
 • Rregullore (ZKA) Nr. 02/2021 për klasifikimin e vendeve të punës

  Shkarko
 • Rregullore (ZKA) nr. 01/2021 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës

  Shkarko
 • Rregullore (ZKA) Nr. 04/2020 për vlerësimin e rezultateve në punë

  Shkarko
 • Udhëzuesi për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

  Shkarko
 • Rregullore e punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit

  Shkarko
 • Udhëzues për Kontrollin e Cilësisë së Auditimeve të Rregullsisë

  Shkarko
 • Udhëzues i menaxhimit të cilësisë së Auditimit

  Shkarko
 • Udhëzues për Auditim të Performancës

  Shkarko