• Vendimi për emërimin : Zyrtare per mbrojtjen e të dhënave personale.

    Shkarko
  • Kontrata për qira

    Shkarko
  • Vendim i Kuvendit: Miratimi i Raportit Vjetor të_Performancës së ZKA – 2016

    Shkarko