Kthehu te lista
21 Nëntor 2022

Zbatimi i rekomandimeve të auditimit ndihmon institucionet publike të përmirësojnë sistemin e raportimit financiar dhe të rrisin kontrollet për menaxhim të parasë dhe pasurisë publike

Punetoria ZKA-DEMOS 1

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) dhe HELVETAS Swiss Intercooperation në Kosovë/ Projekti për Decentralizim dhe Përkrahje të Komunave (DEMOS) kanë vazhduar  bashkëpunimin për vendosjen e mekanizmave mbikëqyrës në qeverisjen lokale për të rritur ndikimin e auditimit, përkatësisht rritjen e nivelit të zbatimit të rekomandimeve të auditimit.

Në kuadër të aktiviteteve për mbështetjen e komunave për zbatimin e rekomandimeve, është mbajtur punëtoria dyditore (14 dhe 15 nëntor) ku kanë marrë pjesë drejtorët e departamenteve për  auditim të komunave në Zyrën Kombëtare të Auditimit, Lavdim Maxhuni dhe Shehrije Shala, drejtoresha e HELVETAS Swiss Intercooperation në Kosovë, Celestine Krosschell, përfaqësues të Projektit DEMOS, përfaqësues nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, si dhe zyrtarë kryesor financiar dhe zyrtarë për menaxhimin e pasurisë nga komunat.

Pjesëmarrësit e kësaj punëtorie kanë diskutuar për çështjet që kanë ndikuar në opinionin e auditimit financiar, përkatësisht  çështjet e pasurisë të ngritura në raportet e auditimit të pasqyrave financiare për vitin 2021 si: vlerësimin e pasurisë së trashëguar/alternativat, barrierat ligjore në vlerësim të pronës së trashëguar, si dhe çështje të tjera që ndërlidhen me shpalosjet e pasqyrave financiare vjetore me fokus tek llogaritë e arkëtueshme.

Përfaqësuesit e ZKA-së në këtë ngjarje kanë dhënë kontribut duke ofruar pikëpamjet e ZKA-së në lidhje me veprimet e duhura përmes së cilave komunat mund të përmirësojnë menaxhimin financiar, me theks të pasurisë jofinanciare. Gjatë këtij diskutimi është theksuar se zbatimi i rekomandimeve të auditimit ndihmon institucionet publike të përmirësojnë sistemin e raportimit financiar dhe të rrisin kontrollet për menaxhim të parasë dhe pasurisë publike.

Drejtorët e departamenteve për  auditimin e komunave në ZKA, kanë vlerësuar se për të rritur nivelin e rekomandimeve të zbatuara, nevojitet të shtohet kujdes dhe përgjegjshmëri në kryerjen e detyrave zyrtare përmes masave shtesë të kontrolleve dhe llogaridhënies në të gjitha nivelet komunale.

Ndërsa përfaqësuesit e komunave e kanë vlerësuar të dobishme punëtorinë në dhënien e këshillave dhe mundësive për përmirësimin e menaxhimit të pasurisë dhe zbatimit të rekomandimeve.

Të ngjashme