• Plani i veprimit për rekomandimet e Raportit Vjetor të Auditimit 2019

  Shkarko
 • Zyra e Presidentit

  Shkarko
 • Kuvendi i Republikës së Kosovës

  Shkarko
 • Zyra e Kryeministrit

  Shkarko
 • Ministria e Financave

  Shkarko
 • Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

  Shkarko
 • Ministria e Punëve të Brendshme

  Shkarko
 • Ministria e Drejtësisë

  Shkarko
 • Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë

  Shkarko
 • Ministria e Zhvillimit Rajonal

  Shkarko
 • Ministria e Zhvillimit Ekonomik

  Shkarko
 • Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Shkarko
 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

  Shkarko
 • Ministria e Infrastrukturës

  Shkarko
 • Ministria e Mbrojtjes

  Shkarko
 • Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

  Shkarko
 • Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit

  Shkarko
 • Ministria për Integrime Evropiane

  Shkarko
 • Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Shkarko
 • Ministria e Shëndetësisë

  Shkarko
 • Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë

  Shkarko
 • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

  Shkarko
 • Ministria e Administratës Publike

  Shkarko
 • Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike

  Shkarko
 • Ministria për Komunitete dhe Kthim

  Shkarko
 • Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Shkarko
 • Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Shkarko
 • Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Shkarko
 • Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Shkarko
 • Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Shkarko
 • Universiteti i Prishtinës

  Shkarko
 • Fondi për sigurime shëndetësore

  Shkarko
 • Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • Dogana e Kosovës

  Shkarko
 • Institucioni i Avokatit të Popullit

  Shkarko
 • Agjencia Kundër Korrupsionit

  Shkarko
 • Organi Shqyrtues i Prokurimit

  Shkarko
 • Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Shkarko
 • Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Shkarko
 • Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

  Shkarko
 • Zyra e Rregullatorit për Energji

  Shkarko
 • Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

  Shkarko
 • Akademia e Drejtësisë

  Shkarko
 • Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

  Shkarko
 • Agjencia për Informim dhe Privatësi

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Shkarko
 • Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

  Shkarko
 • Autoriteti i Aviacionit Civil

  Shkarko
 • Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Shkarko
 • Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

  Shkarko
 • Komuna e Prishtinës

  Shkarko
 • Komuna e Prizrenit

  Shkarko
 • Komuna e Ferizajit

  Shkarko
 • Komuna e Gjilanit

  Shkarko
 • Komuna e Pejës

  Shkarko
 • Komuna e Gjakovës

  Shkarko
 • Komuna e Podujevës

  Shkarko
 • Komuna e Vushtrrisë

  Shkarko
 • Komuna e Mitrovicës

  Shkarko
 • Komuna e Obiliqit

  Shkarko
 • Komuna e Skenderajt

  Shkarko
 • Komuna e Lipjanit

  Shkarko
 • Komuna e Drenasit

  Shkarko
 • Komuna e Fushë Kosovës

  Shkarko
 • Komuna e Shtërpcës

  Shkarko
 • Komuna e Klinës

  Shkarko
 • Komuna e Suharekës

  Shkarko
 • Komuna e Rahovecit

  Shkarko
 • Komuna e Malishevës

  Shkarko
 • Komuna e Shtimes

  Shkarko
 • Komuna e Kamenicës

  Shkarko
 • Komuna e Vitisë

  Shkarko
 • Komuna e Istogut

  Shkarko
 • Komuna e Dragashit

  Shkarko
 • Komuna e Mamushës

  Shkarko
 • Komuna e Novobërdës

  Shkarko
 • Komuna e Ranillugut

  Shkarko
 • Komuna e Kaçanikut

  Shkarko
 • Komuna e Hanit të Elezit

  Shkarko
 • Komuna e Junikut

  Shkarko
 • Komuna e Deçanit

  Shkarko
 • Komuna e Mitrovicës Veriore

  Shkarko
 • Komuna e Leposaviqit

  Shkarko
 • Komuna e Graçanicës

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës”

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike “Posta e Kosovës”

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Shkarko
 • Kompania Regjionale e Ujësjellësit “Hidromorava” Sh.A.

  Shkarko
 • Stacionit i Autobusëve sh.a. Prishtinë

  Shkarko
 • Ndërmarrja e Re Energjetike e Kosovës sh.a

  Shkarko
 • Kompania Rajonale Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. Prizren

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike ‘Hortikultura Sh.A.’

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Shkarko
 • Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A

  Shkarko
 • Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Shkarko
 • Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

  Shkarko
 • Kompania Regjionale e Ujitjes “Drini i Bardhë“ Sh.A.

  Shkarko
 • KRU Bifurkacioni Sh.A.

  Shkarko
 • Efektiviteti i ndërlidhjes së arsimit dhe aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës – Ministria e Arsimit dhe Shkencës

  Shkarko
 • Menaxhimi i obligimeve tatimore në Sistemet e Informacionit të Administratës Tatimore të Kosovës – Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • Qeverisja, menaxhimi i operacioneve dhe siguria e sistemeve të teknologjisë së informacionit në Agjencinë e Statistikave – Agjencia e Statistikave të Kosovës

  Shkarko
 • Organizimi dhe menaxhimi i investimeve të teknologjisë së informacionit në institucionet publike – Ministria e Punëve të Brendshme

  Shkarko
 • Zbatimi i rekomandimeve të raportit “Fondi Zhvillimor” dhe efektet e fondit – Komuna e Leposaviqit

  Shkarko
 • Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2018 – 2020 në sektorin e arsimit dhe të infrastrukturës – Ministria e Financave

  Shkarko
 • Sistemi i Përcaktimit të Tarifave të Energjisë Elektrike, Termike dhe atyre të Ujësjellësit – Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Shkarko
 • Sistemi i Përcaktimit të Tarifave të Energjisë Elektrike, Termike dhe atyre të Ujësjellësit – Zyra e Rregullatorit për Energji

  Shkarko
 • Siguria në trafikun rrugor – Policia e Kosovës

  Shkarko
 • Siguria e Ushqimit – Rast studimi: produktet e mishit dhe të grurit – Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë se Kosovës

  Shkarko
 • Sistemi i kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës – Dogana e Kosovës

  Shkarko
 • Sistemi i kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës – Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Shkarko