• Plani i veprimit për rekomandimet e Raportit Vjetor të Auditimit 2021

  Shkarko
 • Zyra e Presidentit

  Shkarko
 • Kuvendi i Republikës së Kosovës

  Shkarko
 • Zyra e Kryeministrit

  Shkarko
 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

  Shkarko
 • Ministria e Punëve të Brendshme

  Shkarko
 • Ministria e Mbrojtjes

  Shkarko
 • Ministria e punëve të jashtme dhe diasporës

  Shkarko
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

  Shkarko
 • Ministria e Ekonomisë

  Shkarko
 • Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

  Shkarko
 • Ministria e Shëndetësisë

  Shkarko
 • Ministria e Drejtësisë

  Shkarko
 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

  Shkarko
 • Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • Dogana e Kosovës

  Shkarko
 • Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Shkarko
 • Ministria për Komunitete dhe Kthim

  Shkarko
 • Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Shkarko
 • Fondi për sigurime shëndetësore

  Shkarko
 • Universiteti i Prishtinës

  Shkarko
 • Gjykata Kushtetuese e Kosovës

  Shkarko
 • Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Shkarko
 • Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Shkarko
 • Organi Shqyrtues i Prokurimit

  Shkarko
 • Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

  Shkarko
 • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Media

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Shkarko
 • Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

  Shkarko
 • Institucioni i Avokatit të Popullit

  Shkarko
 • Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Shkarko
 • Agjencia Kundër Korrupsionit

  Shkarko
 • Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

  Shkarko
 • Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Shkarko
 • Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

  Shkarko
 • Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Shkarko
 • Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Shkarko
 • Akademia e Drejtësisë

  Shkarko
 • Fondet në Mirëbesim

  Shkarko
 • Komuna e Prishtinës

  Shkarko
 • Komuna e Prizrenit

  Shkarko
 • Komuna e Ferizajt

  Shkarko
 • Komuna e Pejës

  Shkarko
 • Komuna e Podujevës

  Shkarko
 • Komuna e Gjilanit

  Shkarko
 • Komuna e Lipjanit

  Shkarko
 • Komuna e Mitrovicës së Jugut

  Shkarko
 • Komuna e Vushtrrisë

  Shkarko
 • Komuna e Suharekës

  Shkarko
 • Komuna e Gjakovës

  Shkarko
 • Komuna e Malishevës

  Shkarko
 • Komuna e Skenderajt

  Shkarko
 • Komuna e Shtimes

  Shkarko
 • Komuna e Fushë Kosovës

  Shkarko
 • Komuna e Obiliqit

  Shkarko
 • Komuna e Rahovecit

  Shkarko
 • Komuna e Drenasit

  Shkarko
 • Komuna e Kamenicës

  Shkarko
 • Komuna e Mamushës

  Shkarko
 • Komuna e Dragashit

  Shkarko
 • Komuna e Ranillugut

  Shkarko
 • Komuna e Vitisë

  Shkarko
 • Komuna e Leposaviqit

  Shkarko
 • Komuna e Kllokotit

  Shkarko
 • Komuna e Kaçanikut

  Shkarko
 • Komuna e Hanit të Elezit

  Shkarko
 • Komuna e Graçanicës

  Shkarko
 • Komuna e Junikut

  Shkarko
 • Komuna e Klinës

  Shkarko
 • Komuna e Decanit

  Shkarko
 • Komuna e Istogut

  Shkarko
 • Komuna e Novobërdës

  Shkarko
 • Komuna e Shtërpcës

  Shkarko
 • Radio Televizioni i Kosovës

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – INFRAKOS sh.a.

  Shkarko
 • Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Banesore sh.a.

  Shkarko
 • NPH “Ibër – Lepenc” sh.a

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Shkarko
 • Termokosi

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike “Posta e Kosovës”

  Shkarko
 • Kompania Rajonale Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. Prizren

  Shkarko
 • Kompania Regjionale e Ujësjellësit “Hidromorava” Sh.A.

  Shkarko
 • Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Shkarko
 • Auditim përcjellës për rekomandimet e dhëna për SIMFK-në në “Raportin Vjetor të Auditimit 2020” për pjesën e TI-së

  Shkarko
 • Projektet kapitale të operatorit të Sistemit Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Eletrike të Kosovës (2015-2021)

  Shkarko
 • Sistemi i licencimit të hidrocentraleve dhe monitorimi i tyre mbi ndikimin në mjedis dhe ujëra – Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

  Shkarko
 • Sistemi për Menaxhimin e Pagave (PAYROLL)

  Shkarko
 • Sistemi Informativ i Gjendjes Civile në Agjencinë e Regjistrit Civil

  Shkarko
 • Prokurimi në Korporatën Energjetike të Kosovës (2018-2020)

  Shkarko
 • Menaxhimi i fondeve publike në Radio Televizionin e Kosovës

  Shkarko
 • Optimizimi i resurseve njerëzore dhe pajisjeve teknike mjekësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19 – Ministria e Shëndetësisë

  Shkarko
 • Furnizimi me barëra dhe materiale shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19 – Ministria e Shëndetësisë

  Shkarko
 • Shërbimet e transportit ajror – Policia e Kosovës

  Shkarko
 • Shërbimet e transportit ajror – Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

  Shkarko
 • Shërbimet e transportit ajror – Agjencia Qendrore e Prokurimit

  Shkarko