Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2023

  Efektiviteti i institucioneve në trajtimin e rasteve të dhunës në familje

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Efektiviteti i Programit për Trajtimin e Pacientëve Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Vlerësimi i zbatimit të rekomandimeve të raporteve të auditimit të performancës të vitit 2018

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Menaxhimi i sistemeve të informacionit në Institutin Bujqësor të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Renovimi dhe rikonfigurimi i Stadiumit të qytetit në Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Ndikimi i investimeve kapitale në zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe zgjerimin e shërbimeve të ujit tek qytetarët nga KRU-të

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Sistemi elektronik i prokurimit publik e-prokurimi

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Ekonomiciteti dhe efikasiteti në ndërtimin e shtëpive për të kthyerit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Menaxhimi i Projekteve për Sistemet e Teknologjisë së Informacionit në Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Mbështetja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga MINT/KIESA

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Prokurimet e negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në vitin 2021

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Sistemet e Informacionit në Kompaninë e Ujësjellësit Rajonal Prishtina

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Funksionimi i sistemit të Grantit të Performancës Komunale dhe menaxhimi i projekteve të financuara nga Donatorët për vitin 2021

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Të hyrat nga qiraja në Agjencinë Kosovare të Privatizimit për periudhën 2012-2021

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Performanca financiare dhe operative NP Trepça Sh.A

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Auditim përcjellës për rekomandimet e dhëna për SIMFK-në në “Raportin Vjetor të Auditimit 2020” për pjesën e TI-së

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projektet kapitale të operatorit të Sistemit Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Eletrike të Kosovës (2015-2021)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Menaxhimi i projektit “Bashkimi i qytetit të Ferizajt”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Sistemi i licencimit të hidrocentraleve dhe monitorimi i tyre mbi ndikimin në mjedis dhe ujëra

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Sistemi për Menaxhimin e Pagave (PAYROLL)

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader