Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2023

  Funksionimi i sistemit të Grantit të Performancës Komunale dhe menaxhimi i projekteve të financuara nga Donatorët për vitin 2021

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Të hyrat nga qiraja në Agjencinë Kosovare të Privatizimit për periudhën 2012-2021

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Performanca financiare dhe operative NP Trepça Sh.A

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Auditim përcjellës për rekomandimet e dhëna për SIMFK-në në “Raportin Vjetor të Auditimit 2020” për pjesën e TI-së

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projektet kapitale të operatorit të Sistemit Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Eletrike të Kosovës (2015-2021)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Menaxhimi i projektit “Bashkimi i qytetit të Ferizajt”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Sistemi i licencimit të hidrocentraleve dhe monitorimi i tyre mbi ndikimin në mjedis dhe ujëra

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Sistemi për Menaxhimin e Pagave (PAYROLL)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Sistemi Informativ i Gjendjes Civile në Agjencinë e Regjistrit Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Menaxhimi i fondeve publike në Radio Televizionin e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Prokurimi në Korporatën Energjetike të Kosovës (2018-2020)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Vlerësimi i nxënësve në testet kombëtare dhe ndërkombëtare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Optimizimi i resurseve njerëzore dhe pajisjeve teknike mjekësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Furnizimi me barëra dhe materiale shëndetësore për t’iu përgjigjur nevojave të pacientëve me COVID-19

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Projektet e financuara nga Granti i Performancës Komunale SDC/DEMOS për vitin fiskal 2020

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Shërbimet e transportit ajror

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Vendimmarrjet lidhur me strukturën organizative dhe Alpex dega në Kosovë – Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut – KOSTT sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Vlera për para në ndërtimin e rrugëve lokale dhe rajonale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Parandalimin dhe reagimin e situatave emergjente: Vërshimet

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Mbledhja, trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave komerciale

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader