Nazad na listu
12 маја 2022

Generalna revizorka: Rezultati revizije su pokazali da i dalje postoje značajne nepravilnosti u finansijskom upravljanju i kontrolama

Konferenca e AP kryesore

-Nedostaci identifikovani revizijama se ponavljaju svake godine, a to je pokazatelj da posvećenost institucija u sprovođenju preporuka nije na zadovoljavajućem nivou.

Generalna revizorka, Vlora Spanca, održala je u četvrtak konferenciju za novinare na kojoj je predstavila trinaest revizorskih izveštaja za sezonu revizije 2021/22, od kojih jedanaest finansijskih i revizija i usklađenosti i dve revizije učinka.

Pred novinarima gđa. Spanca je predstavilao glavne nalaze za revizorske izveštaje za opštine Gnjilane, Skenderaj, Vučitrn, Kamenica, Gračanica, Zvečane, Štrpce, Južna Mitrovica, Severna Mitrovica i Novo Brdo. Takođe na ovoj konferenciji predstavljen je izveštaj revizije za Ministarstvo ekonomije, kao i dva izveštaja revizije učinka „Revizija javnih ugovora u Kosovskoj Energetskoj Korporaciji“ i „Procena učenika na međunarodnim i nacionalnim testovima“.

Generalna revizorka je navela da je u 11 izveštaja o finansijskoj reviziji i usklađenosti dato 9 modifikovanih, odnosno kvalifikovanih i 2 nemodifikovana mišljenja. „Glavni razlozi zbog kojih je mišljenje revizije bilo kvalifikovano su zato što godišnji finansijski izveštaji sadrže materijalno značajna pogrešna prikazivanja. Ova pogrešna objavljivanja se uglavnom odnose na netačno i nepotpuno evidentiranje i izveštavanje nefinansijske imovine, nepotpuna i netačna obelodanjivanja potraživanja, potencijalnih obaveza i pogrešne klasifikacije rashoda u određenim ekonomskim kategorijama (kodovima)“, navela je gđa. Spanca.

Pored revizorskog mišljenja, NKR je ocenila usklađenost aktivnosti i poslovanja budžetskih organizacija sa važećim pravnim okvirom, u kom slučaju su rezultati revizije pokazali da i dalje postoje značajne nepravilnosti u finansijskom upravljanju i kontroli.

Nepravilnosti preovlađuju u skoro svakom ciklusu i oblasti potrošnje, kao u nastavku:

  • Angažovanje zaposlenih sa ugovorima za posebne usluge bez poštovanja procedura javnih nabavki i uglavnom za redovan rad i obaveze organizacije;
  • Nedostaci u procesu javnih nabavki, kao što su: korišćenje neadekvatnog postupka javne nabavke, prekoračenje vrednosti ugovora, nedostaci u upravljanju ugovorima i pokretanje projekata bez dovoljnog angažovanja sredstava;
  • Neplaćanje računa u roku od 30 dana;
  • Nedostatak godišnjeg plana finansijske podrške NVO-ima;
  • Nedostaci u procesu ocenjivanja zahteva za subvencije;
  • Neefikasnost u verifikaciji opštinske imovine;
  • Nedovoljne mere u naplati potraživanja; i
  • Nekompletne jedinice interne revizije.

Generalna revizorka, Vlora Spanca, rekla je da se ovi nedostaci identifikovani u ovim revizijama ponavljaju svake godine, a to je pokazatelj da posvećenost institucija u sprovođenju preporuka nije na zadovoljavajućem nivou.

Gospođa. Spanca je pozvala rukovodioce budžetskih organizacija da preduzmu konkretne akcije na adresiranju preporuka revizije i obezbede neophodnu sigurnost da se javni novac troši u skladu sa zakonom i namenskom cilju.  „Pozivam sve revidirane institucije da prihvate revizorske izveštaje, a posebno date preporuke kao ozbiljan doprinos sa osnovnim ciljem unapređenja procesa, aktivnosti i poslovanja svojih organizacija. To će nesumnjivo uticati na sveukupno unapređenje boljeg upravljanja javnim novcem i kvaliteta pruženih usluga“, rekla je gđa. Spanca.

Što se tiče revizije učinka „Revizija javnih ugovora u Kosovskoj energetskoj korporaciji 2018 – 2020“, Generalna revizorka, Vlora Spanca, je pokazala da prema zaključku revizije Kosovska energetska korporacija (KEK) nije bila osigurana da su sredstva i resursi koristiti na najekonomičniji način, vodeći računa o nameni i predmetu nabavke. Takođe nije obezbeđeno da u svojim aktivnostima nabavke tretira ekonomske operatere na jednak i nediskriminatorski način i da deluje na transparentan način.

Što se tiče izveštaja revizije učinka „Ocenjivanje učenika na međunarodnim i nacionalnim testovima“, koji pokriva period 2018-2021, revizorski izveštaj pokazuje da nadležne institucije nisu uspele da unaprede metode nastave i ocenjivanja u skladu sa zahtevima nastavnog plana i programa. i najbolje prakse koje je izdala Evropska agencija za osiguranje kvaliteta. Štaviše, Međunarodni komitet za procenjivanje, koji bi procenjivao i bavio se neslaganjem i prazninama, nije osnovan. „Rezultati nacionalnog testa postignuća su relativno visoki i u velikoj meri variraju sa godišnjom ocenom koju vrše nastavnici“, navodi se u izveštaju.

Na ovoj konferenciji su takođe bili prisutni Pomoćnici generalne revizorke, Emine Fazliu, Zukë Zuka i Myrvete Gashi.

Povezan