Nazad na listu
21 јануара 2022

Finansijski i operativni učinak Preduzeća “Trepča” je predmet revizije NKR-a

trepca

Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR) je započela reviziju učinka u Centralnom Javnom Preduzeću “Trepča D.D.” na temu “Finansijski i operativni učinak JP Trepča”. Revizija obuhvata period 2019-2021. Trepča nije bila pod revizijom NKR od 2010. godine.

NKR smatra važnim tretiranje ove teme revizije imajući u vidu da je Trepča deoničarsko društvo sa 80% vlasništva Republike Kosovo i 20% njenih zaposlenih. Uticaj i težina ovog resursa bogatstva je veliki za Kosovo u ukupnom ekonomskom razvoju zemlje, stvaranju radnih mesta, rastu izvoza i bruto domaćem proizvodu (BDP).

“Trepča D.D.” se godinama suočava sa brojnim problemima i izazovima. Ključni problemi su niska produktivnost, trend poslovanja sa gubitkom, nepotpuna iskorišćenost kapaciteta zbog zastarele tehnologije u rudnicima i flotacijama i drugim poslovnim jedinicama, nedostatak kapitalnih ulaganja, starost kvalifikovanog kadra u proizvodnom procesu, kao i nerazvijenost prerađivačke industrije u metalurškom sektoru.

Cilj ove revizije je da proceni da li “Trepča” razvija operativnu i finansijsku aktivnost sa fokusom na proizvodni proces sa ciljem postizanja pozitivnog finansijskog učinka, ako ne koji su uzroci koji utiču na nisku produktivnost, nedostatak profitabilnosti odnosno rentabilnosti.

Fokus revizije na će generalno biti na strateškim aktivnostima uključujući planove i strategije kompanije za prevazilaženje finansijske krize, kao i stvaranje mogućnosti za privlačenje stranih ili domaćih investicija i drugih oblika partnerstva za ukupan razvoj poslovanja.

Predmet ove revizije je Trepča D.D sa poslovnim jedinicama, rudnik i flotacija Trepča – Stan Trg, rudnik i flotacija Kišnica i Novo brdo i rudnik i flotacija Kopaonik – Leposavić. Naša analiza će se proširiti i na aktivnosti ostalih neproizvodnih i neprofitnih poslovnih jedinica.

Nacionalna Kancelarija Revizije ima za cilj da preko ove revizije kroz pruži preporuke koje bi mogle da doprinesu poboljšanju opšteg nivoa učinka „Trepče D.D“.

Centralno javno preduzeće “Trepča D.D” je nasleđeno od bivšeg društvenog preduzeća Rudarsko Metalurški Kombinat Trepča, kao jednog od najvećih industrijskih, metalurških i hemijskih kompleksa sa sedištem na Kosovu, i sa nekim aktivima u drugim delovima bivše Jugoslavije. U prošlosti je ovaj rudarski kompleks bio industrijski gigant koji je predstavljao značajan ekonomski resurs za bivšu Jugoslaviju. Nakon završetka rata, od 1999. do 2002. godine “Trepča” je bila pod kontrolom Misije Ujedinjenih nacija (UNMIK), dok je od 2002. godine bila pod upravom Kosovske povereničke agencije (KPA), odnosno do 2008. godine Kosovska agencija za privatizaciju (KAP).

Transformacija Trepče je formalizovana 2016. godine usvajanjem Zakona o Trepči u Skupštini Kosova, gde od statusa Društvenog Preduzeća (DP) pod upravom KAP, Trepča prelazi u status Javnog Preduzeća (JP). ).

Povezan