Nazad na listu
11 септембра 2023

Generalna revizorka traži od rukovodilaca institucija da povećaju odgovornost i poverenje prema javnosti

AP

Generalna revizorka, Vlora Spanca, održala je konferenciju za štampu na kojoj je predstavila Godišnji Izveštaj Revizije (GIR) za 2022. godinu, koji uključuje mišljenje revizije za Izveštaje Budžeta Republike Kosovo za finansijsku 2022. godinu i sažetak glavnih rezultata revizorskog rada uključujući revizorsko mišljenje, nalaze i preporuke.

Gđa. Spanca je ukazala da je za sezonu revizije 2022/2023, NKR uspela da ispuni plan revizije, povećavajući kvalitet njenih rezultata, sprovodeći 123 revizije u kojima je dato ukupno 900 preporuka.

Ona najavljuje da za pojedinačne revizije za 2022. jedan broj revizorskih mišljenja javnih institucija nije bio dobar, iako je u odnosu na prethodnu godinu došlo do poboljšanja kvaliteta finansijskog izveštavanja.

„Ohrabrujem odgovorne rukovodioce institucija da pojačaju delovanja za tačno i pošteno izveštavanje finansijskih informacija, kako bi kroz to povećali odgovornost i poverenje prema javnosti“, istakla je gđa. Spanca.

Što se tiče preporuka revizije datih u prethodnoj godini, generalna revizorka je ocenila da trenutni nivo njihove implementacije nije zadovoljavajući. Ona je obavestila da je u poređenju sa 2021. godinom smanjen broj preporuka datih u pojedinačnim izveštajima budžetskih organizacija, međutim, nivo sprovođenja preporuka ostaje približno isti, samo 49% je u potpunosti sprovedeno, a ostale preporuke su u potpunosti u procesu implementacije ili još nisu sprovedene.

„Kašnjenja u punoj implementaciji preporuka utiču na ponavljanje slabosti i nedostataka kontrole i sistematsko ponavljanje nepravilnosti iz godine u godinu“, naglasila je između ostalog generalna revizorka.

Ona je na konferenciji pozvala čelnike javnih institucija da preduzmu konkretne akcije kako bi se odrazila i obezbedila neophodna sigurnost da se javni novac troši u skladu sa zakonskim okvirom i određenim ciljem.

Takođe, na konferenciji sa novinarima, generalna revizorka Vlora Spanca je pokazala da je NKR za sezonu 2022/2023 identifikovala 51 slučaj sumnje koji su upućeni državnom tužiocu na analizu i dalje istrage.

Pored ovih 51 evidentiranih predmeta, Tužilaštvu u celini upućena su 2  izveštaja zbog povezanih pitanja.

„Identifikovani slučajevi su uglavnom iz oblasti nabavki, kao što su proces nabavke, zaključivanje ugovora, rashodi u kategoriji kapitalnih investicija i robe, gde je identifikovano 36 slučajeva. Identifikovano je osam (8) slučajeva u kategoriji subvencija i transfera, kao i 7 slučajeva u oblasti zapošljavanja“, navela je gđa. Spanca.

Kompletan govor generalne revizorke na konferenciji za štampu:

Dragi mediji,

Hvala vam što ste se pozitivno odazvali pozivu za učešće na ovoj konferenciji.

Svrha ove konferencije je da vas obavestim o rezultatima Godišnjeg izveštaja revizije (GIR) za 2022. godinu, koji sam, u skladu sa ustavnim i zakonskim mandatom, podnela Skupštini Republike Kosovo pre 31. avgusta. Ovaj izveštaj uključuje mišljenje revizije za izveštaje budžeta Republike Kosovo za 2022. godinu i rezime glavnih rezultata rada revizije tokom godine.

Takođe, pošto smo završili sezonu revizije, tokom ove konferencije obavestiću vas i o navodnim slučajevima potencijalne sumnje na prevaru upućene Državnom tužiocu.

Za sezonu revizije 2022/2023, NKR je uspela da ispuni plan revizije, povećavajući kvalitet njegovih rezultata, izvršivši 123 revizije u kojima je dato ukupno 900 preporuka.

Dragi mediji,

Za godišnji finansijski izveštaj Vlade za budžet Republike Kosovo dato je sledeće: Modifikovano mišljenje ili kvalifikovano mišljenje.

Razlog koji je uticao na modifikaciju mišljenja je taj što je vrednost grešaka bila materijalna. Pitanja koja su uticala na mišljenje su sledeća:

  • Rashodi u iznosu od 10,396,792€ su klasifikovani u neadekvatne kategorije, koje su uglavnom rezultat neadekvatnog budžetiranja i isplata po sudskim odlukama. Međutim, u odnosu na prethodnu godinu došlo je do poboljšanja u iznosu od 3 miliona;
  • Tokom 2022. godine ponovo su izvršene isplate u iznosu od 792,955€ ( srpskoj zajednici angažovanoj u Briselskom sporazumu) koji nisu nastavili sa radom i ne razvijaju aktivnosti u okviru resornih ministarstava. U odnosu na prošlu godinu preduzete su neke mere. (Od 199 prošle godine, ove godine ima 129 zaposlenih raspoređenih u 4 ministarstva: ŽSPP 64 službenika, MIPT 25, MUP 20 i 20 MZP koji su plaćeni tokom cele godine. Dok su 52 službenika isplaćena samo za prvu polovinu 2022. godine ( MPNT je imalo 32 zaposlena za koje je u drugoj polovini godine obezbedilo uslove i postojao je kontinuitet zaposlenih kao i MKOS za 20 zaposlenih u drugoj polovini godine obustavio isplate/plate).
  • U napomenama sa objašnjenjima/obelodanjivanja u godišnjem finansijskom izveštaju Državnog budžeta, identifikovane su materijalne greške kao što su:

– potcenjivanje imovine od 55,865,029€;

– potcenjivanje računa potraživanja od 1,887,506€;

– potcenjivanje neizmirenih obaveza 130,775€; i

– precenjivanje potencijalnih obaveza za 16,086,386€.

Kao što smo vas obavestili na prethodnoj konferenciji, čak i za pojedinačne revizije za 33 budžetske organizacije mišljenja revizije nisu bila dobra, iako je u odnosu na prethodnu godinu došlo do poboljšanja kvaliteta finansijskog izveštavanja. Slična situacija je bila i u javnim preduzećima, od 10 suprotstavljenih mišljenja u 2021. godini, u 2022. bila su samo 3 takva.

Koristim priliku da se zahvalim rukovodiocima javnih ustanova na merama koje su preduzeli za unapređenje kvaliteta finansijskog izveštavanja. Istovremeno, ohrabrujem ih da pojačaju akcije za tačno i pošteno izveštavanje o finansijskim informacijama kako bi povećali odgovornost i poverenje javnosti.

Dragi mediji,

Što se tiče finansijskog učinka državnog budžeta za 2022. godinu, primanja/prihodi su iznosili 2,628,552,000€ ili 87% od plana. Dok su u poređenju sa 2021. porasli za oko 6%.

Državni budžet za 2022. godinu utrošen je u iznosu od 2,625,008.000 € ili 83% završnog budžeta za rashode. U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je rast od 10,35%. Međutim, samo 60% konačnog budžeta potrošeno je na kapitalne investicije.

Bankarski bilans, budžetski deficit i javni dug su održavani u zakonskim okvirima.

Međutim, neefikasnost u korišćenju sredstava dobijenih u vidu eksternih zajmova ostaje izazov, uglavnom uzrokovan problemima u upravljanju infrastrukturnim projektima.

Vredi napomenuti da su neizmirene obaveze u odnosu na prethodnu godinu smanjene za 41 milion evra – na kraju 2022. godine iznosile su oko 150 miliona, što se desilo uglavnom od otplate obaveza za eksproprijacije prethodnih godina (13,313,645 evra).

U međuvremenu, izazov je ostao rast potencijalnih obaveza i potraživanja, kao i plaćanja odlukama sudova i izvršitelja, posebno dodatnih troškova, koji su samo u 2022. godini iznosili 7 miliona evra.

Takođe važno je napomenuti da država ni posle 20 godina nema potpunu i tačnu evidenciju o imanjima, javnim objektima, zemljištu.

Dragi mediji

U okviru revizije učinka, uključujući nabavku i informacione tehnologije, NKR je sprovela 15 revizija kroz koje smo dali 195 preporuka.

Na ovoj konferenciji, želim da iskoristim priliku da vas informišem više o rezultatima pet (5) revizija objavljenih u poslednja dva meseca, a to su:

1.Efikasnost institucija u radu na slučajevima nasilja u porodici, Nalazi ove revizije pokazuju da iako su nadležni javni organi preduzeli niz radnji na rešavanju slučajeva nasilja u porodici, nisu postignuti zadovoljavajući rezultati u zaštiti i rehabilitaciji žrtava.

– Postoje nedostaci u adekvatnom angažovanju ljudskih resursa, u postupcima nadgledanja i podrške žrtvama tokom rehabilitacije;

Prilikom intervencije i pružanja hitnih službi, policija reaguje u optimalnom roku, ali su uočene slabosti u angažovanju policijskih istražitelja, nepostojanje procedura za praćenje zaštitnih naloga, nedostavljanje informacija braniocima žrtava, kao i slabosti u registraciji predmeta;

Od strane Kancelarije za zaštitu i pomoć́ žrtvama, uočeni su nerešeni predmeti, nedostaci u njihovom uključivanju u proces, kao i nedostaci u uputstvima za naknadu štete.

– Kašnjenja u rešavanju slučajeva nasilja u porodici evidentna su od strane pravosudnih organa, odnosno sudova. Osnovni sudovi su i dalje suočeni sa prenosom nerešenih predmeta iz prethodnih godina, gde su neki od njih iz 2016. godine. Na osnovu dobijenih statističkih podataka, primetili smo da proces postupanja u krivičnim postupcima u slučajevima nasilja u porodici traje duže od godinu dana.

– Postoji izražen nedostatak u registraciji podataka u Nacionalnoj bazi podataka od strane Osnovnog suda u Prištini i Peći, kao i u Tužilaštvu u Peći.

2.Renoviranje i rekonfiguracija Gradskog stadiona u Mitrovici, Gnjilanu i Đakovici – Ministarstvo kulture, omladine i sporta zajedno sa opštinama Mitrovica, Gnjilane i Đakovica godinama nije bilo efikasno u upravljanju renoviranjem i rekonfiguracijom stadiona.

Tokom ovih procesa nisu ostvareni definisani ciljevi, pošto je prošlo 4 do 7 godina od početka procesa i oni koji još nisu završeni, shodno situaciji na terenu još su daleko od svog završetka i funkcionalizacije. Ovde treba napomenuti da je korišćen pregovarački postupak, koji procese opravdava kao hitne slučajeve, dok je završetak postupaka trajao do šest meseci.

Drugi nalazi su:

-Neizrada idejnog projekta u pravoj fazi prouzrokovala je kašnjenje u podnošenju zahteva prvo za uslove izgradnje, a zatim i za građevinsku dozvolu. Zatim, nebavljenje imovinskim pitanjima pre potpisivanja ugovora za renoviranje stadiona i nedostatak odgovarajuće međuinstitucionalne komunikacije izazvali su i druga kašnjenja.

– MKOS još nije podnelo zahtev za građevinsku dozvolu jer ne ispunjava kriterijume za dobijanje takve dozvole. Jedan od zakonskih uslova za dobijanje građevinske dozvole je da nekretnina na kojoj se gradi mora imati vlasnika, u ovom slučaju ovo pitanje još uvek nije rešeno.

-Od pet ponuđača (nepobednika) koji su imali odgovorne ponude, primetili smo da su tri rezultirala jeftinijim ponudama od pobedničkih ponuda nakon izmene ugovora. Ovo pokazuje da nabavka nije postigla svoju namenu, u ekonomskom aspektu i vrednosti za utrošeni novac, pošto je kao rezultat suštinske izmene ugovora 2020. godine opština Gnjilane platila 219,680€ više nego što bi isplatila da je imala potrebno planiranje na početku.

3.Efikasnost i efektivnost Programa lečenja pacijenata van javnih zdravstvenih ustanova – rezultati ove revizije pokazuju da Fond zdravstvenog osiguranja zajedno sa Izvršnim odborom nije bio efikasan u procesu upravljanja kompletnim ciklusom subvencionisanja pacijenata za lečenje van javnih zdravstvenih ustanova zdravstvene ustanove.

Glavni nalazi su:

– Pacijenti nisu bili jednako tretirani ni u procesu prijave, ni u postupku odobravanja, ni u slučajevima plaćanja zdravstvenih usluga koje su obavljali. Izvršni odbor je odobrio, dok je Fond platio slučajeve čije dijagnoze nije bilo u Administrativnom vodiču. Isplaćeni iznos za ove slučajeve identifikovane revizijom je 756,142 evra. Međutim, bilo je i slučajeva koje je odbio sa obrazloženjem da dijagnoze nisu deo Vodiča.

– Upućivanje slučajeva radi pokrića lečenja nema održivo obrazloženje. Konzularna komisija je uputila slučajeve koji su precizirali da pacijent treba da se leči u specijalizovanim centrima van Kosova, čime se ograničava mogućnost lečenja unutar granica Republike Kosovo. Razlozi za upućivanje nisu uvek bili u skladu sa ciljevima zbog kojih je Program uspostavljen.

Primetili smo da je jedan broj slučajeva upućen iz razloga: nedostatka materijala, nedostatka tehničkih uslova, nedostatka ljudskih resursa ili nedostatka neuro-anesteziologa. Ova upućivanja su obavljena za 45 predmeta ili blizu 15% revidiranih slučajeva i koštala su Program 844,779 evra.

– Neplaćene i potencijalne obaveze nisu pravilno vođene i prijavljene i nisu izvršena sva finansijska usaglašavanja sa zdravstvenim ustanovama u kojima su pacijenti lečeni.

4.Upravljanje informacionim sistemima u Poljoprivrednom institutu Kosova – ova revizija pokazuje da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja kao i Poljoprivredni institut nisu bili efikasni i nisu pravilno upravljali projektima informacionih tehnologija, ukupne vrednosti 700,766 evra, ne uključujući IT stručnjake u planiranje i razvoj ovih projekata.

– Za istu namenu razvijena su dva odvojena sistema u vrednosti od 567, 406 evra, ali i pored troškova, ovi sistemi se ne koriste. Došlo je do trostrukog povećanja ukupne vrednosti koštanja u odnosu na planiranu vrednost. Takođe, zbog nepostojanja pravilnog planiranja investicija, u okviru pregledanih ugovora napravljeni su nepotrebni troškovi od najmanje 98.000 evra.

– IT struktura je nedefinisana, a propisi o unutrašnjoj organizaciji, ulozi i funkcionisanju PIK-a nisu ažurirani.

5.Prateća revizija preporuka datih u izveštajima revizije učinka objavljenim tokom 2018. godine – otkrila je da je nivo pune implementacije preporuka za sedam izveštaja revizije učinka bio 37%, dok je 25% preporuka adresirano i nalaze se u različitim fazama njihove implementacije.

Od 123 date preporuke, njih 45 je realizovano, 7 je u završnoj fazi realizacije, 10 je u realizaciji, 5 nije počelo da se sprovodi, 14 se više ne odnosi na adresirane predmete (za njih 9 odgovornosti su prenete na druge subjekte, a 5 više ne važe), dok za 42 preporuke subjekti revizije nisu dali odgovore da li je bilo šta preduzeto ili ne za njihovu implementaciju.

Implementacija preporuka

Što se tiče preporuka revizije datih u prethodnoj godini, obaveštavam vas da sadašnji nivo njihove implementacije nije zadovoljavajući. U poređenju sa 2021. godinom, smanjen je broj preporuka datih u pojedinačnim izveštajima budžetskih organizacija, međutim nivo implementacije preporuka ostaje približno isti, samo 49% je u potpunosti sprovedeno, ostale preporuke su u procesu implementacije ili još nisu sprovedene.

Kašnjenja u potpunom sprovođenju preporuka utiču na ponavljanje slabosti i nedostataka kontrole i sistematsko ponavljanje nepravilnosti iz godine u godinu.

Zato koristim priliku da pozovem rukovodioce javnih ustanova da preduzmu konkretne radnje kako bi se ogledala i obezbedila neophodna sigurnost da se javni novac troši u skladu sa zakonskim okvirom i namenski.

Poštovani novinari, dozvolite mi da vas sada obavestim o slučajevima koje smo uputili tužilaštvu

Završetkom sezone revizije, Odeljenje za pravna pitanja i borbu protiv prevara je analiziralo objavljene revizorske izveštaje kako bi identifikovalo sumnjive slučajeve krivičnih dela.

Na osnovu člana 24. Zakona o generalnom revizoru i NKR, kao i Memoranduma o saradnji sa Državnim tužiocem, iz analize svih izveštaja revizije pravilnosti i učinka za sezonu 2022/2023, identifikovali smo 51 slučaj sumnje koju smo uputili Državnom tužiocu na analizu i dalje istrage.

Završetkom sezone revizije, Odeljenje za pravna pitanja i borbu protiv prevara je analiziralo objavljene revizorske izveštaje kako bi identifikovalo sumnjive slučajeve krivičnih dela.

Na osnovu člana 24. Zakona o generalnom revizoru i NKR, kao i Memoranduma o saradnji sa Državnim tužiocem, iz analize svih izveštaja revizije pravilnosti i učinka za sezonu 2022/2023, identifikovali smo 51 slučaj sumnje koju smo uputili Državnom tužiocu na analizu i dalje istrage.

Pored ovih 51 evidentiranih predmeta, Tužilaštvu su upućena 2 izveštaja zbog povezanih pitanja.

Identifikovani slučajevi su uglavnom iz oblasti nabavki, kao što su proces nabavke, zaključivanje ugovora, troškovi u kategoriji kapitalnih investicija i robe, gde je identifikovano 36 slučajeva. Identifikovano je osam slučajeva u kategoriji subvencija i transfera, kao i sedam slučajeva u oblasti zapošljavanja.

Treba napomenuti da je Kancelarija Glavnog državnog tužioca odmah po slanju predmeta potvrdila prijem informacija i obavestila NKR o njihovoj raspodeli nadležnim kancelarijama 7 osnovnih tužilaštava.

U identifikaciji potencijalnih slučajeva prevare i jačanju kapaciteta jedinice za borbu protiv prevara, USAID nam je pomogao u projektima u oblasti odgovornosti, transparentnosti i integriteta.

Poštovani mediji, Nacionalna kancelarija revizije je zahvalna i veoma ceni vaše interesovanje i posvećenost da u javnosti prenesete i promovišete informacije o upravljanju javnim novcem. Stoga će lično i sve naše osoblje i dalje biti na raspolaganju za pružanje potpunih i blagovremenih informacija, uvek na usluzi građanima Kosova.

Na kraju, hvala vam na pažnji!

Moj sadašnji tim i ja smo spremni da odgovorimo na svako pojašnjenje ili pitanje.

Povezan