Nazad na listu
29 априла 2022

Godišnji izveštaj o učinku NKR-a za 2021. godinu dostavljen Skupštini Kosova

RVP srb

Generalna revizorka, Vlora Spanca, podnela je u petak Skupštini Republike Kosovo Godišnji izveštaj o učinku (GIU) za 2021. Ovaj izveštaj sadrži važne informacije o učinku Nacionalne Kancelarije Revizije u ispunjavanju njenih ustavnih i zakonskih obaveza tokom ove godine.

Rad Institucije Generalnog Revizora tokom 2021. godine zasniva se na Strateškom planu 2018-2021. fokusirajući se na ispunjavanje ustavne i zakonske misije, razvijanje profesionalnih kapaciteta i razvijanje dobrih odnosa sa spoljnim stranama. Revizijska aktivnost je obavljena u skladu sa Godišnjim planom revizije za sezonu revizije 2020/21. godine, gde su objavljeni 131 izveštaja finansijske revizije, revizije usklađenosti kao i učinka.

Generalna revizorka, gđa. Spanca je u svom govoru istakla da je NKR, uprkos izazovima sa pandemijom Covid-a 19, u zakonskom roku uspela da ispuni institucionalne ciljeve revizijom oblasti od interesa za Skupštinu i građane.

„Tokom 2021. godine izvršili smo reviziju godišnjeg finansijskog izveštaja, uključujući relevantne dokaze državnog budžeta za 2020. godinu, koji je podržan finansijskim revizijama i revizijama usklađenosti svih budžetskih organizacija i javnih preduzeća. Takođe, izvršili smo revizije učinka, javnih nabavki i informacionih tehnologija, kao i revizije projekata finansiranih donatorskim sredstvima“, rekla je gđa. Spanca, dodajući da prvi put u 2021. godini sprovedene posebne revizije usklađenosti i revizija informacija koje su klasifikovane zakonom.

Ove revizije su rezultirale značajnim brojem preporuka za unapređenje upravljanja javnim finansijama i efikasnog, efektivnog korišćenja javnih sredstava i postizanja vrednosti za novac. „Kroz preporuke revizije, NKR je dodatno proširila svoj uticaj, gde je primećen blagi napredak u povećanju stepena njihove implementacije“, rekla je gđa. Spanca u svom govoru.

Da bi se povećala odgovornost u javnom sektoru, Generalna revizorka Vlora Spanca otkrila je da su 52 predmeta sa potencijalnim elementima krivičnih dela, prevare i korupcije poslato Državnom tužilaštvu.

Takođe tokom 2021. godine, NKR je unapredila metodologiju za finansijske revizije i revizije usklađenosti, digitalizaciju revizorskog rada, dodajući i usavršavajući novim mogućnostima elektronski sistem revizije.

Izveštaj takođe sadrži detaljne informacije o finansijskom i administrativnom upravljanju NKR-a, ljudskim resursima, stručnom usavršavanju osoblja, kao i komunikaciji i saradnji sa javnošću i zainteresovanim stranama.

Vredi napomenuti da je NKR u oblasti međunarodne saradnje učestvovala u aktivnostima međunarodnih organizacija kao što su: INTOSAI, EUROSAI i regionalnih, dok je uspešno završena implementacija projekta bratimljenja „Dalje jačanje uticaja Nacionalne kancelarije revizije Kosova” sa Vrhovnom revizorskom institucijom Poljske, koju finansirala Evropska Unija. Takođe, nastavljena je saradnja sa Švedskom nacionalnom kancelarijom revizije u različitim oblastima institucionalnog razvoja, sa akcentom na oblast revizije učinka.

Godišnji izveštaj o učinku NKR-a za 2021. godinu možete pronaći ovde.

Povezan