Nazad na listu
14 децембра 2021

Javne nabavke u Energetskoj korporaciji Kosova u fokusu revizije učinka

KEK

Nacionalna Kancelarija Revizije je započela reviziju učinka u Energetskoj korporaciji Kosova (EKK) sa temom „Nabavke u Energetskoj korporaciji Kosova (2018-2020)“. Glavni fokus revizije su aktivnosti nabavke, kroz koje su trošene značajne količine novca. U stvari, EKK je organizacija sa najvećim učešćem u javnim nabavkama na Kosovu. Putem javnih tendera, tokom 2018-2020, EKK je zaključila 1.060 ugovora u ukupnoj vrednosti od 181,5 miliona evra.

Aktivnosti nabavke u EKK-u, kao i u svakom drugom ugovornom organu, moraju se odvijati u skladu sa principima ekonomičnosti, efikasnosti i jednakog tretmana, principima sankcionisanim zakonom o javnim nabavkama, koji imaju za cilj da obezbede da nabavka roba, usluga i radova postigne postavljeni cilj.

Imajući u vidu da je akcionarsko društvo u 100% vlasništvu Republike Kosovo, aktivnosti EKK-a su u javnom interesu, stoga je Nacionalna kancelarija revizije odlučila da napravi opštu procenu učinka EKK-a u pogledu nabavke.

Cilj ove revizije je da proceni da li je tokom 2018-2020 EKK postigla unapred definisane ciljeve nabavke i ako jeste, da li ih je postigla kombinovanjem resursa na najbolji mogući način..

Obim revizije učinka obuhvata ugovore o nabavkama zaključenim tokom 2018-2020. godine sa posebnim osvrtom na ugovore zaključene po pregovaračkom postupku bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru, čija vrednost dostiže blizu 33 miliona evra, što predstavlja 18% ukupne vrednosti ugovora koje je EKK zaključila u ovom periodu. Od ovih smo odabrali za reviziju ukupno 108 ugovora u vrednosti od 7,75 miliona evra. I ugovori koji se odnose na otvoreni postupak takođe su deo obima iz kojih će biti revidirano 55 miliona evra (39 ugovora). Od tih, šest su ugovori o radu, ostala 33 su ugovori o nabavci.

Revizija ima za cilj da tretira sledeća pitanja:

  • Identifikaciju potreba i planiranje nabavke;
  • Izradu tehničke specifikacije;
  • Podnošenje zahteva za profesionalnu i tehničku podobnost;
  • Upravljanje ugovorima; i
  • Procena koju je EKK izvršio procesima nabavke.

Ova revizija ima za cilj da poveća odgovornost, transparentnost i integritet aktivnosti javnih nabavki u Energetskoj korporaciji Kosova i tamo gde je potrebno da pruži preporuke za efektivnije i efikasnije korišćenje javnih sredstava.

Povezan