Nazad na listu
31 маја 2022

Komisija za nadzor javnih finansija razmotrila je Godišnji izveštaj o učinku NKR-a za 2021. godinu.

AP prezanton RVP 2021 ne KMFP

Godišnji izveštaj o učinku Nacionalne kancelarije revizije (NKR) za 2021. godinu pregledan je u utorak od Komisije za nadzor javnih finansija (KNJF) Skupštine Republike Kosova, gde je Generalna revizorka, Vlora Spanca, detaljno predstavila aktivnosti, dostignuća i izazove NKR-a tokom 2021. godine, kao i odgovorila na interesovanje poslanika za postavljena pitanja.

Generalna revizorka, Vlora Spanca, izjavila je da je, uprkos izazovima, NKR uspla da ispuni sve zakonske uslove i rokove za revizorski rad i relevantne rezultate, objavivši 131 revizorskih izveštaja, četiri (4) revizije više nego u prethodnoj godini i sa visokim profesionalnim kvalitetom.

„Za 2021. godinu izvršeno je 116 revizija godišnjih finansijskih izveštaja, čiji je cilj bio da se pruži razumno uverenje da finansijski izveštaji u celini ne sadrže materijalno značajna pogrešna prikazivanja, kao i da se da revizorsko mišljenje u vezi sa ovim izveštajima. Pored mišljenja, izrazili smo i zaključak revizije o usklađenosti sa relevantnim važećim zakonima. Ove revizije su uključivale reviziju godišnjih finansijskih izveštaja budžetskih organizacija uključujući centralni nivo, lokalni nivo i nezavisne institucije, javna preduzeća kao i projekte koje finansiraju donatori kao što su Svetska banka i Švedska agencija za razvoj“, rekla je gđa. Spanca.

Ona je dodala da je NKR tokom 2021. godine sprovela 13 revizija učinka kroz koje je promovisala efikasnost, odgovornost, efektivnost, vrednost za novac i transparentnost u javnoj upravi. „Revizije učinka su pokrile oblasti od interesa za građane, Skupštinu Kosova i druge zainteresovane strane.  Fokus revizija bio je: ekonomski razvoj, socijalna zaštita, zdravlje, životna sredina i bezbednost, informacione tehnologije i oblast javnih nabavki“, rekla je gđa. Spanca.

Generalna revizorka je dalje obavestila poslanike da se glavna pitanja koja proizilaze iz rezultata revizija za izveštajnu godinu, odnose na kvalitet izveštavanja; planiranje i izvršenje budžeta; provere validnosti podataka u ISUFK. Ona je takođe dodala da se ovi rezultati odnose i na klasifikacije rashoda; efikasnost u trošenju sredstava javnih dugova; upravljanje potraživanjima; neizmirene obaveze i potencijalne obaveze; neadekvatna registracija, prezentacija i rukovanje imovinom; finansijsko izveštavanje sa značajnim nedostacima u javnim preduzećima, kao i sprovođenje preporuka.

„Revizije su rezultirale znatnim brojem preporuka za unapređenje upravljanja javnim finansijama, te efikasnog i efektivnog korišćenja javnih sredstava i postizanja vrednosti za novac“, rekla je gđa. Spanca, ističući da je NKR kroz praktične preporuke dodatno proširila svoj uticaj, pri čemu je uočen blagi napredak u povećanju stepena sprovođenja preporuka revizije.

Generalna revizorka je pred poslanicima pokazala da je, nakon što je prvi put dobila mandat NKR počela sa revizijom informacija klasifikovanih po zakonu.

Govoreći o učinku NKR-a tokom 2021. godine, Generalna revizorka je pokazala da je uporedo sa sprovođenjem plana revizije unapređena metodologija za finansijske revizije i revizije usklađenosti i da je digitalizacija revizorskog rada postala u potpunosti operativna.

Dok, u cilju povećanja odgovornosti u javnom sektoru, gđa. Spanca je naglasila da je NKR u 2021. godini uputila Državnom tužilaštvu 52 predmeta sa potencijalnim elementima krivičnih dela, prevare i korupcije i dala informacije o predmetima ove prirode.

U međuvremenu, u oblasti međunarodne saradnje tokom 2021. godine NKR je učestvovala u aktivnostima međunarodnih organizacija kao što su: INTOSAI, EUROSAI i regionalnih, dok je uspešno završena implementacija projekta bratimljenja „Dalje jačanje uticaja Nacionalne kancelarije revizije Kosova“ sa Vrhovnom revizorskom institucijom Poljske, koju finansirala Evropska Unija.

Takođe je istakla da je saradnja sa Nacionalnom kancelarijom revizije Švedske nastavljena u različitim oblastima institucionalnog razvoja, sa akcentom na oblast revizije učinka.

Poslanike ove Komisije gđa. Spanca je takođe detaljno informisala o finansijskom i administrativnom upravljanju NKR-a, ljudskim resursima, stručnom usavršavanju kadrova kao i komunikaciji i saradnji sa javnošću i zainteresovanim stranama.

Ovom prilikom, Generalna revizorka, Vlora Spanca, uverila je članove Komisije da će Nacionalna kancelarija revizije ispuniti svoj ustavni i zakonski mandat tako što će Skupštini Republike Kosova pružiti kvalitetne i profesionalne revizije.

S druge strane, poslanici Skupštine Republike Kosova, istovremeno članovi Komisije za nadzor javnih finansija, nakon ocene rada NKR-a u izveštajnom periodu, postavili su na raspravu različita pitanja u vezi sa aktivnosti, posebno revizorske aktivnosti NKR-a i postavila pitanja na koja je gđa. Spanca je odgovorila.

Među pitanjima o kojima su poslanici bili zainteresovani su: revizije javnih preduzeća, posebno onih koja se revidiraju prvi put, razlozi za davanje mišljenja, kvalitet revizija ugovorenih preko eksternih službi, rešavanje slučajeva sa potencijalnim elementima prevare, mere koje treba preduzeti radi poboljšanja javnog imidža NKR-a, pitanja plaćanja zaposlenih u odsustvu učešća u radu itd.

Između ostalog, zatraženo je da se u skladu sa ustavnim i zakonskim mandatom Generalnog revizora razmotre revizije koje imaju najveći uticaj na državni budžet, među kojima je revizija ugovorenih ugovora i onih za posebne usluge.

Na sastanku je takođe istaknuta potreba za jačanjem komunikacije između Skupštine i NKR-a, posebno nakon odluka Skupštine da uputi preporuke i odgovarajuće mere javnim institucijama, kako bi NKR bila obaveštena o akcijama i rezultatima od strane Skupštine radi adresiranja odgovornosti u sprovođenju preporuka od strane Javnih institucija.

Povezan