Nazad na listu
18 јануара 2022

Nacionalna Kancelarija Revizije počinje sa implementacijom plana unutrašnjih obuka za januar

Lajmi per planin e trjanimeve

U cilju stručnog usavršavanja i daljeg unapređenja znanja, zaposleni u Nacionalnoj Kancelariji Revizije (NKR) će tokom januara sprovoditi plan unutrašnjih obuka.

Kontinuirano usavršavanje profesionalnih kapaciteta je prioritet Nacionalne Kancelarije Revizije i prema godišnjem planu obuke i stručnog usavršavanja upućuju se potrebe i zahtevi kadrova za razvoj.

Trenutno je u toku obuka o pisanju izveštaja i upotrebi jednostavnog jezika. Ova obuka je organizovana u okviru projekta bilateralne saradnje sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije Švedske prema projektu „Saradnja za institucionalni razvoj sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije Kosova 2020-2023“. Obuku provode stručnjaci i kolege iz Nacionalne Kancelarije Revizije Švedske.

U okviru plana obuke za januar biće takođe održana i unutrašnja obuka na temu „Rad u SITA sistemu, glavni tehnički problemi, kako koristiti priručnike i uputstva koja se nalaze u SITA (tehnike brzog i efikasnog učenja)“.

Još jedna obuka koja će se održati tokom ovog meseca je i “Revizijski pristup reviziji imovine“ i obuka “Korišćenje suštinskih analitičkih procedura“.

Do kraja januara će takođe biće održana obuka za Zakon br.03/L-178 o klasifikaciji informacija kao i obuka o podzakonskim aktima NKR-e.

Prema Međunarodnim standardima Vrhovnih Institucija Revizije, revizijske institucije moraju promovisati kontinuirani profesionalni razvoj koji doprinosi revizorima, timu i izvrsnosti organizacije. U skladu sa ovim zahtevima, NKR je posvećena da se obezbedi da njeno osoblje ima profesionalne kompetencije i podršku kolega i rukovodstva kako bi posao obavljao na odgovarajući način.

Povezan