Nazad na listu
26 јула 2022

NKR sa novim Kodeksom Etike

ZKA Lajmi BB

Pored revizorskog posla i drugih aktivnosti, Generalna Revizorka je usvojila novi Kodeks Etike i Ponašanja, koji obuhvata vrednosti i principe koji upućuju osoblje NKR-a u obavljanju svojih ustavnih i zakonskih dužnosti i obaveza.

Etičko ponašanje je ključna komponenta za Vrhovne revizorske institucije u stvaranju pozitivne reputacije i izgradnji kredibiliteta kod građana, revizorskih subjekata i civilnog društva. Kako bi se podstakla pouzdanost i kredibilitet u osoblju Nacionalne Kancelarije Revizije, etički kodeks izgrađen na vrednostima i principima Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija je preduslov za održavanje reputacije tokom radnih aktivnosti osoblja NKR-a.

Kodeks sadrži četiri glavna dela kao što su: Vrednosti i etički principi; Pravila ponašanja; Rizici i zaštitne mere; kao i etičko praćenje.

Etički kodeks je važan dokument koji služi kao vodič za kontinuirano poboljšanje radnog ponašanja i povećanje profesionalnog i moralnog integriteta na zajedničkom putu koji doprinosi održivom uspehu.

Ovaj kodeks ima za cilj da izbegne radnje i ponašanja koja su subjektivna, pristrasna ili selektivna i nisu zasnovana na osnovnim principima revizije.

Etički principi koje u skladu sa Kodeksom treba da prate i poštuju zaposleni u NKR-u su: integritet, nezavisnost i objektivnost, kompetentnost, profesionalno ponašanje i transparentnost. Između ostalog, ovaj dokument daje konkretne elemente i primere ponašanja u slučajevima etičkih dilema sa kojima se osoblje NKR može suočiti.

Kodeks takođe daje neophodna uputstva kako da se ove vrednosti i principi očuvaju u svakodnevnom radu kao i u posebnim situacijama koje mogu nastati.

Kodeks takođe predviđa pojedinačne i institucionalne zaštitne i preventivne mere za izbegavanje rizika od neetičkog ponašanja, kao što su: sprečavanje sukoba interesa; politike rotacije revizorskog osoblja; pokloni i gostoprimstvo; procedure izveštavanja itd.

Dalje, u cilju smanjenja rizika nad etikom, posebnu ulogu ima Odbor za etiku i ponašanje, koji ima savetodavnu, nadzornu, pedagošku i funkciju izveštavanja u vezi sa ovim Kodeksom.

Ovaj kodeks je posvećen celom osoblju, revizorima i svim drugim licima koja rade za ili u ime Nacionalne Kancelarije Revizije i koja su na bilo koji način uključena u revizorske angažmane.

Kodeks etike i ponašanja NKR-a izrađen je kao zahtev člana 16. Zakona br. 05/L-055 o Generalnom revizoru i Nacionalnoj Kancelariji Revizije Republike Kosovo i zasniva se na zahtevima Limske deklaracije, Meksičke deklaracije kao i u sprovođenju zahteva SNISA 12 i 130, kroz koje se utvrđuju odgovornosti Vrhovne revizorske institucije za izradu kodeksa i njegovu primenu uz visoke standarde integriteta i etike.

Povezan