Nazad na listu
22 априла 2022

NKR unapređuje radnu metodologiju za revizije učinka i revizije informacionih sistema

Lajmi për Manualin e Auditimit të TI-së

-NKR objavljuje Vodič za strateško planiranje revizije učinka i Vodič za reviziju informacionih tehnologija

Nacionalna Kancelarija Revizije Republike Kosovo je po prvi put izradila i objavila dve važne smernice za revizorski rad kroz kojih ima za cilj da obezbedi kvalitet revizije učinka i revizije IT sistema. Vodič za planiranje revizije strateškog učinka predstavlja proces strateškog planiranja revizije učinka pružajući jasne smernice o tome kako će NKR fokusirati svoje revizorske resurse na ključne oblasti na koje treba skrenuti pažnju Skupštine i koje su u interesu građana; obezbedi doslednost u planiranju tema revizije učinka; kao i da služe kao osnova za dobro struktuiran proces strateškog planiranja u izboru tema zasnovanih na riziku. Ovaj dokument je razvijen u saradnji sa KPMG i uz podršku projekta TEAM koji finansira USAID.

Vodič za reviziju informacionih tehnologija (IT) uključuje pregled novih oblasti u IT reviziji, i ima za cilj da IT revizorima pruži detaljna uputstva o različitim oblastima IT revizije, kao i uputstva korak po korak o tome kako da planiraju revizije. Priručnik uključuje rezime definicije IT revizije, mandata Vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i svrhe i ciljeva IT revizora. Takođe objašnjava opšte IT kontrole i kontrole aplikacija, kao i odnos između njih.

Priručnik za reviziju informacionih tehnologija je proizvod radnih grupa za informacione tehnologije EUROSAI-a (WGITA) kao i Razvojne inicijative INTOSAI-a (IDI) za postavljanje pravila i standarda Revizije informacionih tehnologija.

Generalna revizorka, Vlora Spanca, zahvalila je zaposlenima u NKR na neumornom radu na razvoju revizija informacionih tehnologija i Visoke Državne Kontrole Albanije na odličnoj saradnji sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije Kosova u oblasti revizije informacionih tehnologija.

„S obzirom na njihov značaj, Nacionalna Kancelarija Revizije je pojačala revizije informacionih sistema, kroz uvođenje ovog priručnika i profesionalni razvoj ljudskih kapaciteta. Pored stručnog usavršavanja, NKR je sprovela niz revizija informacionih tehnologija kao kombinaciju revizija učinka, finansijske revizije i sada kao zasebne revizije informacionih sistema”, navela je Spanca i dodala da će NKR u Strateškom planu 2022-2025 dati prioritet razvoju i daljem povećanju kapaciteta u oblasti revizije informacionih tehnologija.

Gđa. Spanca je rekla da će ovi dokumenti služiti revizorima da izvrše kvalitetne revizije koje će povećati ekonomičnost, efikasnost i efektivnost u javnim institucijama i povećati pouzdanost tehnoloških sistema kao što su informacije koje koristi javni sektor.

Povezan