Nazad na listu
07 фебруара 2023

Pojašnjenje u vezi sa člankom objavljenom od strane KAP-a: Revizija procesa iznajmljivanja imovine DP-a za period 2012-2021

Llogo e zyres

Nacionalna kancelarija revizije (NKR) putem ovog saopštenja za medije, obaveštava javnost da je revizija „Prihodi od kirije u Kosovskoj Agenciji za privatizaciju“ obavljena u potpunoj saglasnosti sa ISSAI 4000 (Standardi i smernice za reviziju usklađenosti) koji su od suštinskog značaja za kredibilitet, kvalitet i transparentnost u reviziji javnog sektora. Stoga smatra da su izjave Kosovske agencije za privatizaciju (KAP) predstavljene u vesti „Revizija procesa iznajmljivanja imovine DP-a za period 2012-2021“ koja se odnosi na sadržaj izveštaja revizije NKR-a, nedavno objavljenom, su nepostojani.

Takođe, u vezi sa izjavama KAP-a da je „NKR tokom ovog procesa izvršila reviziju oko 200 ugovora o zakupu, od kojih je izdala 14 nalaza (od 24 ugovora) ili 12% uzoraka i nikako 41% uzoraka kao što izjavljuje Generalna revizorka na konferencijama za medije”,  želimo da istaknemo da je tokom procesa revizije prihoda od zakupa u KAP, revizorski tim testirao 53 uzorka koji predstavljaju zakupce koji uključuju 290 ugovora. Ispitivanjem ovih 53 uzorka NKR je identifikovala slabosti u 22 uzorka, što u procentima iznosi 41,5% uzoraka.

Predstavljeni rezultati revizije u izveštaju zasnovani su na dokazima dobijenim od subjekata revizije i predstavljaju realno stanje relevantne institucije. Kao i u svim slučajevima, čak i u slučaju revizije prihoda od zakupa u KAP-u za period 2012-2021, NKR je razvila intenzivnu komunikaciju sa službenicima KAP-a da potvrdi sve dokaze i nalaze predstavljene u izveštaju. Komentari KAP-a su takođe objavljeni i deo su izveštaja. Svrha revizije je da se revidiranoj instituciji ponudi stručno mišljenje u vezi sa faktičnim stanjem institucije i mogućnostima za dalje unapređenje upravljanja. Zadovoljni smo činjenicom da je KAP preduzela hitne akcije i izjavila da će sastaviti akcioni plan za sprovođenje preporuka.

Nacionalna kancelarija revizije ostaje posvećena obavljanju njenog rada u skladu sa ustavnim i zakonskim mandatom nudeći Skupštini Republike Kosovo i građanima kvalitetne revizije koje se sprovode na osnovu zakona i propisa na snazi kao i Međunarodnih standarda revizije za vrhovne institucije revizije.

Celi izveštaj revizije možete pronaći u: “Prihodi od kirije u Kosovskoj Agenciji za privatizaciju za period 2012-2021”.

Povezan