Generalni Revizor Republike Kosovo je najviša institucija ekonomske i finansijske kontrole u ​​zemlji i Nacionalna Kancelarija Revizije je nezavisna institucija, koja pomaže Generalnom revizoru u obavljanju njegovih/njenih dužnosti.

Naša vizija je da budemo pouzdana revizorska institucija, koja poboljšava upravljanje u javnom sektoru, u interesu građana i kroz kvalitetne revizije ojača odgovornost u javnoj upravi za efektivno, efikasno i ekonomično korišćenje nacionalnih resursa.

Generalni Revizor izveštava Skupštinu Republike Kosovo i ima pravo da kontroliše sve aktivnosti, finansijske programe i projekte, administrativne i druge kojima upravljaju javne institucije, uključujući proces i prihode od prodaje imovine, privatizacije i koncesija.

Izveštaji Nacionalne Kancelarije Revizije, direktno promovišu polaganje odgovornosti i pružaju održivu osnovu za traženje odgovornosti od menadžera svake budžetske organizacije. Na ovaj način povećavamo poverenje u trošenju javnih fondova i odigravamo aktivnu ulogu u obezbeđivanju interesa poreskih obveznika i ostalih interesnih strana u povećanju javne odgovornosti.

 

ISTORIJAT

Kancelariju Generalnog Revizora osnovala je Misija privremene administracije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK).

U novembru 2003. godine, Specijalni predstavnik generalnog sekretara (SPGS) imenovao je prvog Generalnog revizora Kosova, Inga-Britt Ahlenius. U to vreme su tek uspostavljene prve privremene institucije Kosova i zajednički su rukovođene od strane lokalnih i međunarodnih zvaničnika. Kao jedna od najvažnijih institucija u zemlji, Kancelariju Generalnog revizora je više od 10 godina vodio međunarodni revizor, koji u sprovođenju mandata podržan od lokalnog osoblja.

U 2006. godini, UNMIK je za Generalnog revizora imenovao Lindu Casella. Zatim, 2008. godine, nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine, institucija Generalnog revizora (GR) je integrisana u Ustav Republike Kosovo i istovremeno odobren Zakon br. 03 / L-075 o “Osnivanju Kancelarije Generalnog Revizora Kosova i Kancelarije Revizije Kosova”.

Lage Olofson je 2009. godine imenovan za trećeg generalnog revizora Kosova. Imenovao ga je specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu (ujedno međunarodni civilni predstavnik i šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu).

Prvi kosovski generalni revizor, Besnik Osmani, imenovan je u martu 2016. godine od strane Skupštine Republike Kosovo, nominacijom predsednice Kosova, Atifete Jahjage, nakon otvorenog i konkurentnog procesa. Samo nekoliko meseci kasnije, u junu 2016. godine, Skupština je proglasila novi Zakon br. 05 / L-055 o GR i Nacionalnoj Kancelariji Revizije, čime je zamenio stari zakon. Ovom aktivnošću završen je proces kosovizacije institucije i kompletiranje pravnog okvira.

Skupština Republike Kosovo je 12. avgusta 2021. godine većinom glasova izabrala Vloru Spanca, za Generalnu Revizorku Republike Kosova, na petogodišnji mandat.

Imenovanje gđe. Spanca u vrhu Nacionalne Kancelarije Revizije (NKR) izvršen je na predlog predsednice Republike Kosova, Vjosa Osmani Sadriu, kome je prethodio konkurentan i transparentan proces.