Saradnja sa interesnim stranama je jedan od strateških ciljeva Nacionalne Kancelarije Revizije, kao preduslov za kvalitetan razvoj naših rezultata i za povećanja znanja interesnih strana kako bi imali bolje poznavanje uloge i odgovornosti NKR-e kao nezavisne institucije javnog sektora.

Skupština Kosova, a posebno Komisija za Nadzor Javnih Finansija je naš najvažniji partner kao i glavni mehanizam za povećanje polaganja odgovornosti i za jačanje kontrole i boljeg upravljanja javnim novcem.

Vezano za saradnju sa institucijama koje mi revidiramo i savetujemo na centralnom i lokalnom nivou, mi imamo jedan integrisani pristup koji obezbeđuje jedan prikaz na činjenicama kao i jednu perspektivu koja je fokusirana na poboljšanje dobrog upravljanja, na dizajnu sistema, na sprovođenje procesa i korektivnih mera. Jasne i koncizne preporuke u našim izveštajima revizije su ključni elementi za ovo.

U primeni principa “povećanje kapaciteta preko promovisanja učenja i razmene znanja”, NKR-je održava kontakte i razvila je dobre odnose sa VIR-je posebno sa onima iz Evropskih zemalja ali i šire. Ova saradnja pruža mogućnost za razmenu iskustava sa ostalim zemljama u vezi sa korišćenjem međunarodnih standarda revizije na javnom sektoru. Saradnja sa ostalim VIR-je se uglavnom obavlja preko bilateralne saradnje, preko Mreže Predsednika VIR-je iz Regiona, Komiteta za Kontakt, INTOSAI i EUROSAI. Iako smo aktivni deo ovih organizacija i grupacija, NKR-je se u međunarodnim aktivnostima predstavlja u svojstvu posmatrača, stoga je naš glavni cilj u oblasti međunarodne saradnje članstvo sa punim pravima u relevantnim organizacijama.